English

פריט 96:

זכרון יוסף, מהדו"ר פירודא תקל"ג כולל ההקדמה הנדירה נגד החסידים - עם הגהה בכתי"ק הרבי מטיסא סילקא.

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

זכרון יוסף, מהדורה ראשונה, פיורדא תקל"ג.  עותק הרבי מטיסא סילקא, עם הגהתו על ההקדמה הנדירה נגד החסידים! 


חותמות בעלות הרב הקדוש רבי יואל צבי מטיסא סילקא. רישום בעלות נוסף בדף השער שייך להק' אליעזר בלאך. 

שו"ת זכרון יוסף, חיברו רבי יוסף שטיינהארט רב בקהילות רבות, מהדורה ראשונה, פיורדא, תקל"ג – 1773.
העותק האישי של הרבי רבי יואל צבי ראטה מטיסא סילקא, עם תוספת שכתב בעצם כתב ידו, בה מחה על הקדמת המחבר נגד החסידים, הקדמה נדירה ביותר. 

אחר דף השער מופיעים שני דפי ההקדמה הנדירים, בהם מבקר המחבר הגאון רבי יוסף שטיינהארט, במילות פולמוס חריפות ביותר, את תנועת החסידות שהחלה להתפשט בימיו. מכנה אותה בכינויים עזים ותוקף את מנהגי ותהלוכות החסידים. הוא לא חוסך שבט ביקורתו גם מגדולי הצדיקים הקדושים ראשי רועי החסידות.
במשך השנים, נתלשה הקדמת המחבר מרוב העותקים, ומשכך, חשיבותה ונדירותה.
כאמור, על גבי עותק נדיר זה, קיימת הגהתו בכתב יד של הרבי מטיסא סילקא. 

המחבר: רבי יוסף שטיינהארט [ת"פ – תקל"ו. 1720 – 1776] רבה של פיורדא ומגדולי המשיבים בדורו, שאלות בהלכה הופנו אליו מהונגריה, איטליה, הולנד, שוויץ וארצו – גרמניה. תלמידו של רבי יעקב פופרש השב יעקב. כיהן ברבנות בכמה קהילות ישראל, ריקסהיים, שוואבך שטרסבורג, עד אשר נתמנה לרבה של פיורדא.

הרב הצדיק רבי יואל צבי ראטה מטיסא סילקא ומגרוסוורדיין [נפטר תשי"ח] בעל מופת עצום. תלמיד חכם מופלג. כל רז לא אניס ליה. נודע בשערים בתפילותיו ובעמדו לפני קונו בצקון לחשו. אביו רבי יעקב משה היה אב"ד מיידנאק וטיסא סילקא. 

[3], קיט, [2] דף.
מעט כתמים, כתמי מים במרכז הספר. בלאי בדפים הראשונים. כריכה לא מקורית, יפה, שמורה ושלמה. מצב כללי טוב מאוד.

מידות: 32 CM