English

תפארת 52 - נדירים, חורף תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
תגלית! מהדורה לא ידועה ונדירה מאוד! מחזור לכל השנה, אופיבאך, תצ"ב [1732]
תגלית! מהדורה לא ידועה ונדירה מאוד! מחזור לכל השנה, אופיבאך, תצ"ב [1732] תגלית! מחזור מכל השנה, כמנהג אשכנז עם חמש מגילות. דפוס ישראל ב"ר משה [האלי], [אופיבאך], תצ"ב [1732]. מהדורה לא ידועה ונדירה ביותר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 52:
כרך גדול מאוד - כתב יד בדרוש על פרשיות התורה. לגאון לא נודע העיר וויען בין תרל"ה - תרמ"ג
כרך גדול מאוד - כתב יד בדרוש על פרשיות התורה. לגאון לא נודע העיר וויען בין תרל"ה - תרמ"ג כרך כתב-יד, דרושים על פרשיות התורה, ודרשות לשבת הגדול ושבת שובה – נכתב בשנים תרל"ה-תרמ"ג – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1000

פריט 53:
המהדורה הראשונה של ספר הקנה. קארעץ, תקמ"ד
המהדורה הראשונה של ספר הקנה. קארעץ, תקמ"ד ספר הקנה, ספר הפליאה, בפלאות חכמה מעשה בראשית, אשר נתגלה ע"י אליהו ז"ל לאיש קדוש. דפוס יאהן אנטאן קריגר, קארעץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 54:
עותק רבני מיוחס! פרדס רמונים, מאת רבי משה קורדובירו, רבינו הרמ"ק. קארעץ, תקמ"ו [1786].
עותק רבני מיוחס! פרדס רמונים, מאת רבי משה קורדובירו, רבינו הרמ"ק. קארעץ, תקמ"ו [1786]. עותק רבני מיוחס! פרדס רמונים, מאת רבי משה קורדובירו, רבינו הרמ"ק. קארעץ, תקמ"ו [1786].

מחיר פתיחה:

1200

פריט 55:
משניות סדר נזיקין. דפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא. תקע"ו
משניות סדר נזיקין. דפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא. תקע"ו משניות סדר נזיקין, בדפוס המשובח והחשוב של הרה"ק רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא, תקע"ו. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 56:
מסעות הים למוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה, יוזעפאף – סלאוויטא תר"ו
מסעות הים למוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה, יוזעפאף – סלאוויטא תר"ו ספר מסעות הים לרבי נחמן מברסלב. מהדורה ראשונה. נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה בסלאוויטא בהוצאת רבי חנינא ליפא שפירא נכד הרב מסלאוויטא, תר"ו – 1846. חסר.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 57:
שלושה ספרי יסוד בחסידות מדפוסים מוקדמים בלתי מצויים: דגל מחנה אפרים/קדושת לוי/ בוצינא דנהורא.
שלושה ספרי יסוד בחסידות מדפוסים מוקדמים בלתי מצויים: דגל מחנה אפרים/קדושת לוי/ בוצינא דנהורא. שלושה ספרי יסוד בחסידות מדפוסים מוקדמים בלתי מצויים: 

מחיר פתיחה:

500

פריט 58:
סט עין יעקב. מהדורה מוקדמת. לבוב, תקס"ח - בבית הדפוס שבו הודפס הספר הק' 'נועם אלימלך'
סט עין יעקב. מהדורה מוקדמת. לבוב, תקס"ח - בבית הדפוס שבו הודפס הספר הק' 'נועם אלימלך' סט שלם: עין יעקב, ו' כרכים. דפוס יאריש, לבוב, תקס"ח [1808] שבו נדפס הספר הק' נועם אלימלך להרבי רבי אלימלך מליז'ענסק. 

מחיר פתיחה:

850

פריט 59:
ספר הק' נועם אלימלך. מהדורת ניו יארק תש"ב, עם הסכמת הרבי הריי"צ מליובאוויטש
ספר הק' נועם אלימלך. מהדורת ניו יארק תש"ב, עם הסכמת הרבי הריי"צ מליובאוויטש ספר הק' נועם אלימלך, מספרי היסוד הבולטים של החסידות, להרה"ק הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורת ניו יארק תש"ב, מהמהדורות המיוחסות והחשובות עם הסכמתו הכתובה של הרה"ק הרבי הריי"צ מליובאוויטש וברכתו הקדושה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 60:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכות לשנה החדשה, תשי"ט
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכות לשנה החדשה, תשי"ט איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכות לשנה החדשה, המגיעה שנת תש"כ- נשלחה בימי הסליחות תשי"ט.

מחיר פתיחה:

800

פריט 61:
איגרת קודש אישית מהרבי מליובאוויטש, עם ניצוצי חסידות וקבלה. אדר תשמ"ו
איגרת קודש אישית מהרבי מליובאוויטש, עם ניצוצי חסידות וקבלה. אדר תשמ"ו איגרת קודש אישית מהרבי מליובאוויטש, עם ניצוצי חסידות וקבלה. אדר תשמ"ו. ב' דפים עם תוספות בכתב יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 62:
מהדורה ראשונה של 'מטה אפרים'. זאלקאווא, תקצ"ה
מהדורה ראשונה של 'מטה אפרים'. זאלקאווא, תקצ"ה ספר יסוד: 'מטה אפרים' בדפוס ראשון! זאלקאווא, תקצ"ה [1835].

מחיר פתיחה:

400

פריט 63:
חיבור גדול בכתב יד הגאון מהר"צ חיות
חיבור גדול בכתב יד הגאון מהר"צ חיות חיבור נרחב, כולו בעצם כתב ידו של הגאון מהר"צ חיות על סוגיות במסכתות הש"ס. לא נדפס.

מחיר פתיחה:

3500

פריט 65:
תשובה ארוכה בכתב יד עמוד ההוראה מהר"ש ענגל בעל 'שו"ת מהר"ש'
תשובה ארוכה בכתב יד עמוד ההוראה מהר"ש ענגל בעל 'שו"ת מהר"ש' תשובה ארוכה וערוכה, כולה בכתב יד מרן הגאון הגדול אביר המשיבים רבי שמואל ענגיל אב"ד ראדאמישלא ובעל שו"ת מהר"ש. ראדומישלא, תרנ"ה. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 66:
פסק דין הגאונים רבי דוד באב"ד מסניאטין - צפת - בן מרן המנחת חינוך ורבי רפאל זילבערמאן אב"ד צפת
פסק דין הגאונים רבי דוד באב"ד מסניאטין - צפת - בן מרן המנחת חינוך ורבי רפאל זילבערמאן אב"ד צפת פסק דין בחתימת הגאונים רבי דוד באב"ד אב"ד סניאטין לראשי כולל עסטרייך - כולל אוסטריה, והגאון רבי רפאל זילבערמאן אודות צדקה עבור אישה אלמנה. תרנ"ב. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 67:
דברי אברהם לרבי חיים אברהם ארנשטיין תלמיד מרנא חתם סופר. עותק חתום בחתימות צדיקי בית לאנצהוט לדורותיהם
דברי אברהם לרבי חיים אברהם ארנשטיין תלמיד מרנא חתם סופר. עותק חתום בחתימות צדיקי בית לאנצהוט לדורותיהם ספר דברי אברהם על התורה, מאת רבי חיים אברהם ארנשטיין זצ"ל אב"ד טיסא-בוא ובארטפעלד, מגדולי תלמידי מרן הגאון הקדוש רשכבה"ג החתם סופר. דפוס יוסף מאיר בלייער, בארטפעלד, תרס"ז [1907]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 68:
עותק הרה"ק רבי שלמה חיים מבאלחוב, גאליציא
עותק הרה"ק רבי שלמה חיים מבאלחוב, גאליציא ספר 'דור דור ודורשיו', ווארשא תר"ס. עותק הצדיק רבי שלמה חיים פערלאוו מבאלחוב, מגדולי צדיקי גאליציה. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 69:
מכתב הרה"ק רבי שלום משאץ ובנו הרה"צ רבי ישראל יעקב
מכתב הרה"ק רבי שלום משאץ ובנו הרה"צ רבי ישראל יעקב מכתב מהרה"ק רבי שלום מאסקאוויטש משאץ לונדון יחד עם בנו הגה"צ רבי ישראל יעקב, לשאר בשרם רבי יוסף דוד משאץ. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

800

פריט 70:
כרך גדול בכתי"ק רבי דוד שפערבר מבראשוב, על ענייני הפסח. חלקו לא נדפס
כרך גדול בכתי"ק רבי דוד שפערבר מבראשוב, על ענייני הפסח. חלקו לא נדפס כרך כתב-יד, דרשות וחידושי אגדה על פסח והגדה של פסח, בכתב-יד המחבר הגאון הצדיק רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב, מחבר שו"ת "אפרקסתא דענייא" – בראשוב-קרונשטאדט, תרע"ו-תרפ"ז – חלקים מכתב היד לא נדפסו

מחיר פתיחה:

1500

פריט 71:
תפלין מעשה ידי אמן נאמן וצדיק רבי נתנאל סופר תפילינסקי
תפלין מעשה ידי אמן נאמן וצדיק רבי נתנאל סופר תפילינסקי זוג תפילין כשרות ומהודרות, מעשה ידיו של הרב הגאון רבי נתנאל סופר תפילינסקי.

מחיר פתיחה:

45000

פריט 72:
עותק הגה"צ הלב העברי ובנו. ספר הארוך, מהדורה תניינא. וינה תקס"ט
עותק הגה"צ הלב העברי ובנו. ספר הארוך, מהדורה תניינא. וינה תקס"ט העותק של רבי עקיבא יוסף שלזינגר ובנו: ספר הארוך מש"ך, [א], על טור יורה דעה, מאת רבי שבתי כ"ץ מחבר 'שפתי כהן'. עם הגהת מנחת אהרן, מאת נין הש"ך, רבי אהרן [מוזסזון] ב"ר משה [מגזע צבי]. דפוס געארג הראשאנצקיא, וינה, תקס"ט 1809. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

400

פריט 73:
קונטרס תפילות לבית העלמין - בכתב יד, בחתימת השר הנדיב משה מונטיפיורי
קונטרס תפילות לבית העלמין - בכתב יד, בחתימת השר הנדיב משה מונטיפיורי קונטרס תפילות ואזכרות לבית העלמין, בכתב יד סופר אומן, ובחתימתו של השר הנודע הנדיב ר' משה מונטיפיורי. אפריל 1863.

מחיר פתיחה:

800

פריט 74:
מסע המושבות של מרן הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים - בחתימת יד קדשו
מסע המושבות של מרן הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים - בחתימת יד קדשו מכתב היסטורי ממרן הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים ומאורה, בחתימת קדשו, בתיאורים על מסע המושבות המפורסם. יפו, שנת תרנ"ז.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 75:
מקבץ מרתק של מכתבים שנשלחו לרבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט
מקבץ מרתק של מכתבים שנשלחו לרבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט מקבץ מכתבים אל הגאון הגדול רבה, מאורה ותפארת של ירושלים רבי שמואל סלאנט ועוסקים בעניינים רבים בעיר ובבית הדין. תרנ"ב-תרס"ד [1892-1904].

מחיר פתיחה:

1500

פריט 76:
איגרת הגה"ק משוראן אל מרן מהרי"צ דושינסקיא, לרגל בר המצוה לבנו רבי ישראל משה
איגרת הגה"ק משוראן אל מרן מהרי"צ דושינסקיא, לרגל בר המצוה לבנו רבי ישראל משה איגרת ברכות מהגה"ק המפורסם רבי מאיר ליב פרייא אבד"ק שוראן, אל הגה"ק המפורסם רבי יוסף צבי דושינסקיא מרא דארעא קדישא ירושלים, לרגל בר המצווה של בנו יחידו הגה"צ כקש"ת רבי ישראל משה דושינסקיא. שוראן, כסלו תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 77:
מכתב קודש אישי בכתי"ק הרה"ק שומר אמונים אל הרבנית הצדקת
מכתב קודש אישי בכתי"ק הרה"ק שומר אמונים אל הרבנית הצדקת מכתב קודש אישי בכתי"ק הרה"ק שומר אמונים ובחתימתו אל זוגתו הרבנית הצדקת מרת סימא - בשפת יידיש. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 78:
מכתב חיזוק בכתי"ק הדברי אמונה מתולדות אהרן
מכתב חיזוק בכתי"ק הדברי אמונה מתולדות אהרן מכתב חיזוק בעצם כתב יד כ"ק מרן הרב הצדיק הנודע רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן, חתנו ממשיך דרכו בקודש של הרה"ק המפורסם רבי אהרן ראטה בעל 'שומר אמונים' טהרת הקודש ושאר ספרים. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 79:
מכתב ברכות נדיר מיוחד והיסטורי - כולו בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין
מכתב ברכות נדיר מיוחד והיסטורי - כולו בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין מכתב ברכות נדיר מיוחד עם פרטים היסטוריים חשובים - כולו בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 80:
"בשמחה יוצאים מכל הצרות!" איגרת ברכות וישועות בכתי"ק הרה"ק רבי משה מסטאלין
"בשמחה יוצאים מכל הצרות!" איגרת ברכות וישועות בכתי"ק הרה"ק רבי משה מסטאלין 'ע"י שמחה - יוצאים מכל הצרות'. איגרת מלאה ברכות לרפואה בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטולין, צעיר בני הרה"ק הינוקא 'הפרנקפורטער' רבי ישראל מקרלין - סטולין, ובחתימת ידו הטהורה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 81:
הזמנה היסטורית: נישואי כ"ק אדמו"ר מסטולין קרלין שליט"א
הזמנה היסטורית: נישואי כ"ק אדמו"ר מסטולין קרלין שליט"א הזמנה מודפסת לנישואי כ"ק אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב הלוי מסטולין קרלין עם הרבנית בת הגאון רבי משה דוד שטיינווארצעל. תשל"ח.

מחיר פתיחה:

300

פריט 82:
תהלים, דפוס ר' ישראל ב"ק צפת. תקצ"ג. נדיר.
תהלים, דפוס ר' ישראל ב"ק צפת. תקצ"ג. נדיר. ספר תהלים, עם מצודת ציון ובאורי זהר. דפוס ישראל ב"ק, צפת, תקצ"ג [1833]. נדיר. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 83:
עותקי הגה"ק רבי שמואל העליר אב"ד צפת
עותקי הגה"ק רבי שמואל העליר אב"ד צפת [2] כרכים, עם חתימות רבי שמואל העלר אב"ד צפת. לחם סתרים (וינציה, תכ"ד 1664) וקבוצת הגאונים על מסכת עדיות (לבוב תקס"א - צ"ל תק"פ 1820 לערך). עותקים חסרים.

מחיר פתיחה:

500

פריט 84:
'ויתוקן עץ הדעת', ביאור בתורת הסוד בכתי"ק המקובל רבי מנדל משקלאוו תלמיד הגאון החסיד מווילנא
'ויתוקן עץ הדעת', ביאור בתורת הסוד בכתי"ק המקובל רבי מנדל משקלאוו תלמיד הגאון החסיד מווילנא דף בתורת הנסתר בכתב יד הגאון הקדוש רבי מנדל משקלאוו תלמידו הגדול של רבינו הגאון מווילנא.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 85:
ילקוט אבנים. מתורת הגר"א ותלמידיו. מהדורה ראשונה. ירושלם, תרל"ה
ילקוט אבנים. מתורת הגר"א ותלמידיו. מהדורה ראשונה. ירושלם, תרל"ה ילקוט אבנים, א, לקט מספרי הגר"א ומכתבי תלמידיו, מאת רבי צבי הירש [פרלמאן]. דפוס ניסן ב"ק ונכדו חיים צבי, ירושלים, תרל"ה [1875]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 86:
כתב יד הגאון אב"ד וויזאן, ביאור על שולחן ערוך, עם הסכמה בכתי"ק גדולי הרבנים בליטא תקצ"ז.
כתב יד הגאון אב"ד וויזאן, ביאור על שולחן ערוך, עם הסכמה בכתי"ק גדולי הרבנים בליטא תקצ"ז. כרך כתב-יד, ספר "קנה חכמה וקנה בינה" - חידושים וביאורים על שלחן ערוך ונושאי כליו, בכתב-יד המחבר הגאון רבי יחיאל אב"ד וויזאן – בראש החיבור מופיעות הסכמות בכתב-ידם של חמשה מחשובי רבני ליטא, בראשם הסכמת הגאון רבי יהודה בכרך אב"ד סייני, בעל הגהות ונימוקי הגרי"ב – וויזאן (ליטא), תקצ"ז - לא נדפס

מחיר פתיחה:

2000

פריט 87:
אסופת מכתבים מהגאון רבי צבי הירש הכהן וואלק מפינסק בעל 'כתר כהונה'
אסופת מכתבים מהגאון רבי צבי הירש הכהן וואלק מפינסק בעל 'כתר כהונה' אסופת מכתבים בעניינים שונים, מהגאון רבי צבי הירש הכהן וואלק מפינסק בעל 'כתר כהונה' ומבניו הגאונים. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 88:
חידושי תורה בכתי"ק עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך
חידושי תורה בכתי"ק עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך חמישה דפים בכתב יד הגאון הגדול עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך, בדיני חלה, כלאיים וזרעים. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 89:
מכתב ברכה ממרנן מאורי ישראל הגרש"ז והגר"ש אויערבאך
מכתב ברכה ממרנן מאורי ישראל הגרש"ז והגר"ש אויערבאך מכתב ברכה מאת מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אויערבאך ובנו הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך. ירושלים, תשמ"ג.

מחיר פתיחה:

400

פריט 90:
חתימת יד קדשו של מרן הרה"ק ציס"ע רבי שלומק'ה מזוועהיל
חתימת יד קדשו של מרן הרה"ק ציס"ע רבי שלומק'ה מזוועהיל חתימת יד קדשו של מרן הרה"ק ציס"ע רבי שלמה מזוועהיל - רבי שלומק'ה, על מסמך מנהלי בירושלים עיר הקודש.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 91:
איגרת ברכות לשנה טובה מהיקרא דמלכא מזוועהיל - בחתי"ק
איגרת ברכות לשנה טובה מהיקרא דמלכא מזוועהיל - בחתי"ק איגרת ברכות לשנה החדשה, בכתב יד הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל בעל 'יקרא דמלכא' ובחתימתו הטהורה. תשל"ב. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 92:
איגרת ברכות ארוכה ונדירה בכתב יד קודש האחים הרה"ק רבי אברהם דוב והרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא
איגרת ברכות ארוכה ונדירה בכתב יד קודש האחים הרה"ק רבי אברהם דוב והרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא איגרת ארוכה למען תורמי המרכז לטהרת המשפחה עם ברכות מאליפות בעצם כתב יד קודש האחים הקדושים הרה"ק רבי דוד ואחיו הרה"ק רבי אברהם דוב מראחמיסטריווקא ובחתימת ידם. ירושלים, תש"ד.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 93:
מכתב בענייני צדקה מגדולי צדיקי ורבני ירושלים עיר הקודש לצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר
מכתב בענייני צדקה מגדולי צדיקי ורבני ירושלים עיר הקודש לצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר מכתב בענייני צדקה מגדולי צדיקי ורבני ירושלים עיר הקודש מכולל פרושים, שנשלח אל הצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר. תרכ"ב. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 94:
מכתב בחתי"ק של הצדיק רבי אליהו מגריידיץ
מכתב בחתי"ק של הצדיק רבי אליהו מגריידיץ מכתב בענייני צדקה והרבצת תורה בכתב יד קדשו של הצדיק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ ובחתימתו. שנת תרל"ד. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 95:
דפי חידושים באגדה, דרוש ומוסר בעצם כת"י רבי אליהו גוטמאכר הצדיק מגריידיץ
דפי חידושים באגדה, דרוש ומוסר בעצם כת"י רבי אליהו גוטמאכר הצדיק מגריידיץ דפים עמוסים בחידושי תורה ואגדה מופלאים בעצם כתב יד קודש של הצדיק עושה פלאות מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר, לא נדפס.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 96:
זכרון יוסף, מהדו"ר פירודא תקל"ג כולל ההקדמה הנדירה נגד החסידים - עם הגהה בכתי"ק הרבי מטיסא סילקא.
זכרון יוסף, מהדו"ר פירודא תקל"ג כולל ההקדמה הנדירה נגד החסידים - עם הגהה בכתי"ק הרבי מטיסא סילקא. זכרון יוסף, מהדורה ראשונה, פיורדא תקל"ג.  עותק הרבי מטיסא סילקא, עם הגהתו על ההקדמה הנדירה נגד החסידים! 

מחיר פתיחה:

600

פריט 97:
נדיר ומקודש! הגהה בקבלה - בעצם כתב יד קדשו של רבי גרשון קיטווער - גיסו של אור שבעת הימים הבעש"ט כתיבה אשכנזית
נדיר ומקודש! הגהה בקבלה - בעצם כתב יד קדשו של רבי גרשון קיטווער - גיסו של אור שבעת הימים הבעש"ט כתיבה אשכנזית אימתי קאתי מר? כתב קודש הגאון הקדוש רבי גרשון קיטעווער גיסו של אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש. 

מחיר פתיחה:

15000

פריט 99:
חומש ויקרא - לעמבערג תקס"ט - של הגה"ק המלא הרועים מדינוב. נדיר ביותר!
חומש ויקרא - לעמבערג תקס"ט - של הגה"ק המלא הרועים מדינוב. נדיר ביותר! חומש ויקרא - לעמבערג תקס"ט - עותקו האישי בחתימת יד קדשו של הגה"ק המלא הרועים מדינוב. נדיר ביותר!

מחיר פתיחה:

10000

פריט 100:
חידושי תורה בכתי"ק הגה"ק המראה יחזקאל מדעעש
חידושי תורה בכתי"ק הגה"ק המראה יחזקאל מדעעש גיליון גדול, תשובה בעצם כתב יד קודש מרן המראה יחזקאל מדעעש. נדיר ומקודש ביותר! 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 101:
איגרת התעוררות למתן תורה בכתי"ק היסוד העבודה מסלאנימא
איגרת התעוררות למתן תורה בכתי"ק היסוד העבודה מסלאנימא מכתב התעוררות לקבלת התורה בחג השבועות בכתב-יד קדשו של הגה"ק בעל "יסוד העבודה" מסלונים – סלונים תרכ"ח

מחיר פתיחה:

2500

פריט 102:
כרך כתב יד רבי מאיר פישלס' ובנו רבי ליב. פראג. לא נדפס
כרך כתב יד רבי מאיר פישלס' ובנו רבי ליב. פראג. לא נדפס כרך כתב-יד, מתורתם של גאוני פראג: רבי מאיר פישלס (בומסלא) ראב"ד פראג ובנו רבי ליב – פראג, בין השנים תקס"ה-תקצ"ב – לא נדפס

מחיר פתיחה:

2500