English

תפארת 52 - נדירים, חורף תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 103:
תוכחת מגילה. על מגילת קהלת. מהדורה ראשונה, המבורג תקמ"ד חתימת המחבר בדף השער "גומפל לעבינזון"
תוכחת מגילה. על מגילת קהלת. מהדורה ראשונה, המבורג תקמ"ד חתימת המחבר בדף השער "גומפל לעבינזון" תוכחת מגילה, ביאור על מגילת קהלת [עם הפנים], מאת הרופא והפרופסור ר' גומפל הלוי שנאבר, עם מאמר מהשארת הנפש והשכלתה וביאת המשיח ותחיית המתים. דפוס David Christoph Eckermann, המבורג, תקמ"ד 1784. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 104:
משניות סדר נשים, פיורדא תקע"ד. בבעלות שלמה פרידלאנדר, מזייף הירושלמי קדשים
משניות סדר נשים, פיורדא תקע"ד. בבעלות שלמה פרידלאנדר, מזייף הירושלמי קדשים משניות סדר נשים, פיורדא תקע"ד – עשרות הגהות למדניות משלהי שנות הת"ק – העותק של מזייף הירושלמי הנודע שלמה יהודה פרידלנדר שזייף תדיר את שמו בשמות שונים, ובעותק שלפנינו הוא חתום באחד משמותיו המזוייפים - "יהודא אריה פרידלאנד"

מחיר פתיחה:

1200

פריט 105:
חיבור גדול בדרוש בכתי"ק הגאון רבי פנחס משה גורדון מבערזניק ביאלסטוק בליטא.
חיבור גדול בדרוש בכתי"ק הגאון רבי פנחס משה גורדון מבערזניק ביאלסטוק בליטא. כרך כתב-יד, חיבור מעמיק בגדר כפרת וטהרת יום הכפורים בכתב-יד המחבר הגאון רבי פנחס משה גורדון אב"ד בערזניק ור"מ בביאליסטוק מחבר ספר "תפארת אברהם" (ווארשא תרנ"ז)

מחיר פתיחה:

1000

פריט 106:
'הרב ישראל מאיר הכהן מראדין' - עותק קדוש חתום מרנא החפץ חיים
'הרב ישראל מאיר הכהן מראדין' - עותק קדוש חתום מרנא החפץ חיים ספר חידושי מהר"ם חלאווה, ירושלם תרל"ג. מהדורה ראשונה. עותק קדוש בחתימת מרן רבינו החפץ חיים 'הר"ר ישראל מאיר הכהן מראדין'. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 107:
סמיכה להוראה בעצם כתי"ק רבי יצחק אלחנן ספקטור מקאוונא. נדיר.
סמיכה להוראה בעצם כתי"ק רבי יצחק אלחנן ספקטור מקאוונא. נדיר. מסמך סמיכה נדיר בעצם כתב ידו של הגאון האדיר רבי יצחק אלחנן ספעקטור מקובנה, עם כתב הוראה 'יורה יורה ידין ידין'. קאוונא, תרל"ה.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 108:
מכתב בעל תורה תמימה - אודות הפצת ספריו. פינסק, תרס"ב
מכתב בעל תורה תמימה - אודות הפצת ספריו. פינסק, תרס"ב מכתב מהגאון הגדול רבי ברוך עפשטיין בעל החיבור 'תורה תמימה' על חמישה חומשי תורה, אודות הפצת ספריו ופרסומם. פינסק, תרס"ב. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 109:
מכתב הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ מגרודנה
מכתב הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ מגרודנה מכתב הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ מגרודנה לתומך בישיבתו הקדושה, עם ברכות פיו. תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 110:
כולו בכתב יד מרן פאר הדור הגרח"ע מווילנא
כולו בכתב יד מרן פאר הדור הגרח"ע מווילנא מכתב בכתב יד הגאון האדיר רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא, נשיא וועד הישיבות בפולין ובליטא, העוסק בענייני החזקת הישיבות ותמיכה בהן. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 111:
'באהבה' - מכתב ברכות לחג הפסח ממרן הגאון האדיר רבי אהרן קוטלר
'באהבה' - מכתב ברכות לחג הפסח ממרן הגאון האדיר רבי אהרן קוטלר מכתב ברכות לחג הפסח ששלח הגאון האדיר רבי אהרן קוטלר ראש ישיבת עץ חיים בקלעצק - סלוצק, בחתימתו ובחותמתו. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 112:
מכתב בצדקה בכתב יד הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי
מכתב בצדקה בכתב יד הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי מכתב בצדקה בכתב יד הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי ראש ישיבת תורה ודעת, חבר מועצת גדולי התורה ומגדולי הדור בארה"ב, ובחתימת ידו. ללא ציון שנה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 113:
מכתב בתורה ואמונה מהגה"צ המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין
מכתב בתורה ואמונה מהגה"צ המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין מכתב בכתב יד הגה"צ המשגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין משגיח ישיבת פוניבז' ומגדולי המוסר, בדברי חיזוק, מוסר ואמונה. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 114:
פסק הלכה ממרן השבט הלוי - בעצם כתב ידו עם משא ומתן ממרן החזון איש
פסק הלכה ממרן השבט הלוי - בעצם כתב ידו עם משא ומתן ממרן החזון איש פסק הלכה ממרן השבט הלוי - בעצם כתב ידו ובחתימתו עם אזכרות של משא ומתן ממרן החזון איש. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 115:
מסמך היסטורי מהקמת החינוך העצמאי: בחתימת גדולי ראשי הישיבות מאורי הדור
מסמך היסטורי מהקמת החינוך העצמאי: בחתימת גדולי ראשי הישיבות מאורי הדור מסמך היסטורי בחתימת גדולי ראשי הישיבות, בימי הקמת החינוך העצמאי, שבט תשי"ג.

מחיר פתיחה:

350

פריט 116:
כרוז לתמיכה בעמלי תורה בחתימת גדולי וצדיקי הדור האחרון
כרוז לתמיכה בעמלי תורה בחתימת גדולי וצדיקי הדור האחרון חתימת גדולי הדור האחרון וצדיקיו, לתמיכה במפעל למען עמלי תורה, מוסדות טורקא. עם ברכות קודשם. ללא תאריך, בערך אמצע שנות התש"ס.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 117:
כרוז למען פדיון שבויים בחתימת גדולי הדור האחרון
כרוז למען פדיון שבויים בחתימת גדולי הדור האחרון כרוז לתפילה למען יהודי איראן, שנכתב ונחתם בשנת תש"ס, בחתימת גדולי הדור ופוסקי ההלכה בדור האחרון.

מחיר פתיחה:

500

פריט 118:
איגרת בעניני צדקה וחינוך - כולה בכת"י מרן ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך ובחתימתו
איגרת בעניני צדקה וחינוך - כולה בכת"י מרן ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך ובחתימתו איגרת בעניני צדקה וחינוך - כולה בעצם כת"י מרן ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך ובחתימתו. בני ברק, תשל"ג.

מחיר פתיחה:

600

פריט 119:
הסכמה בכתב יד מרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב
הסכמה בכתב יד מרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב הסכמה בכתב יד מרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב ובחתימתו לההדרת ספרי ראשונים.ירושלים, תשמ"ז. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 120:
הסכם שכירות לישיבת גאון יעקב - נערך ונחתם בידי מרן הגראי"ל שטיינמן
הסכם שכירות לישיבת גאון יעקב - נערך ונחתם בידי מרן הגראי"ל שטיינמן הסכם שכירות שנערך ונחתם בחתימת יד קודש מרן הגראי"ל שטיינמן המייצג את ישיבת גאון יעקב, שהוא היה מקימה ומייסדה ועומד בראשה. תש"מ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 121:
מאמרי חסידות ממרן שר התורה הגה"ק האבני נזר - אוטוגרף בנו הרה"ק השם משמואל מסוכטשוב - מאמרים שלא באו בדפוס
מאמרי חסידות ממרן שר התורה הגה"ק האבני נזר - אוטוגרף בנו הרה"ק השם משמואל מסוכטשוב - מאמרים שלא באו בדפוס אוטוגרף בעצם כתב-יד קדשו של הרב הקדוש מסוכוטשוב, בעל "שם משמואל", חידושי תורה בחסידות של אביו פאר הדור שר התורה הגה"ק רבי אברהם מסוכטשוב בעל 'אבני נזר'. ללא תאריך. בערך שנת תר"פ. - כמה מאמרים שלא באו בדפוס. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 122:
בתי תפילין ופרשיות שכתב סופרו של הרה"ק ישמח ישראל מאלכסנדר
בתי תפילין ופרשיות שכתב סופרו של הרה"ק ישמח ישראל מאלכסנדר בתי תפילין ובתוכם פרשיות של תפילין שכתבן סופר המלך, סופרו האישי של הרה"ק הישמח ישראל מאלכסנדר. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 123:
חיבור גדול בכתב יד הגאון העילוי רבי יעקב יהושע פרומן מלאדז', עם מאות חידושי תורה שלא נדפסו ממרן האמרי אמת מגור וגאוני וצדיקי פולין
חיבור גדול בכתב יד הגאון העילוי רבי יעקב יהושע פרומן מלאדז', עם מאות חידושי תורה שלא נדפסו ממרן האמרי אמת מגור וגאוני וצדיקי פולין כרך כתב-יד, חיבור גדול עב כרס על פרשיות התורה (כ-700 עמודים), בכתב יד המחבר הגאון האדיר רבי יעקב יהושע פרומן, מהאריות בגור בלודז' לפני השואה (נכד הרה"ק רבי פישל מסטריקוב) – חידושים רבים ששמע המחבר מפי רבו המובהק מרן ה"אמרי אמת" מגור ומגאוני פולין – לודז', תרס"ח-תרצ"ג - לא נדפס

מחיר פתיחה:

3000

פריט 124:
שערי דורא. יעסניץ תפ"ד. נדיר עותקו האישי של הגה"ק הכלי חמדה
שערי דורא. יעסניץ תפ"ד. נדיר עותקו האישי של הגה"ק הכלי חמדה שערי דורא, איסור והיתר, מאת רבי יצחק מדורא עם הגהות מוה"ר איסרל. דפוס ישראל ב"ר אברהם, יסניץ, תפ"ד [1724]. נדיר. העותק של הגאון רבי מאיר דן פלוצקי.

מחיר פתיחה:

400

פריט 125:
מכתב בכתי"ק מרן הרה"ק האמרי אמת מגור ואחיו הרה"ק רבי משה בצלאל ובחתימת ידם - נדיר
מכתב בכתי"ק מרן הרה"ק האמרי אמת מגור ואחיו הרה"ק רבי משה בצלאל ובחתימת ידם - נדיר מכתב בענייני צדקה, כולו בכתב ידו ובחתימתו של מרן הרב הקדוש האמרי אמת מגור, ועם חתימת אחיו הרב הקדוש רבי משה בצלאל אלטער, חסידא ופרישא, ששלחו במשותף לנגיד החסיד רבי מרדכי אראטין.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 126:
איגרת קצרה עם ברכות מאליפות לרפואה שלמה בכתי"ק מרן הבית ישראל מגור
איגרת קצרה עם ברכות מאליפות לרפואה שלמה בכתי"ק מרן הבית ישראל מגור איגרת קצרה עם ברכות מאליפות לרפואה שלמה בכתי"ק מרן הבית ישראל מגור ובחתימתו הטהורה, בערך שנת תשכ"ה. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 127:
רשימת חסידים נותני 'מעמדות' - כוללות, בחתימת הרה"ק מרן הבית ישראל מגור
רשימת חסידים נותני 'מעמדות' - כוללות, בחתימת הרה"ק מרן הבית ישראל מגור רשימת נותני כספי מעמדות - כוללות, מבית החסידים דחסידי גור ברחוב נוה שאנן בתל אביב, בחתימת מרן הרה"ק הבית ישראל מגור. אלול תש"כ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 128:
כרך אוטוגרפי בפרד"ס התורה. מהמקובל המופלא רבי צבי הירש פרידמאן מפלאצק - לונדון
כרך אוטוגרפי בפרד"ס התורה. מהמקובל המופלא רבי צבי הירש פרידמאן מפלאצק - לונדון כרך כתב-יד, ספר "אשל אברהם", ליקוטים ודרושים בעניינים שונים בפרד"ס התורה, בכתב-יד המחבר הגאון המקובל המופלא רבי צבי הירש פרידמן (איש שלום) מפלאצק – לונדון תרנ"ו – לא נדפס

מחיר פתיחה:

800

פריט 129:
מכתב בכתי"ק הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב עם ברכות אביו הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב
מכתב בכתי"ק הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב עם ברכות אביו הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב מכתב מיוחד בעצם כתי"ק הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב ובחתימתו עם ברכות בשם הוד קדושת אביו הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב. ניו יורק, תשי"ב. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 130:
'חיים טובים וארוכים' איגרת דברי תורה וענייני צדקה בכתי"ק הרה"ק החלקת יהושע מביאלה
'חיים טובים וארוכים' איגרת דברי תורה וענייני צדקה בכתי"ק הרה"ק החלקת יהושע מביאלה איגרת בדברי תורה ובעניני חסד וצדקה, כולה בעצם כתב יד הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלה. ירושלים, תשי"ז. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 131:
דברי נחמה ואמונה בחתי"ק מרן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה (הראשון) עם ברכות לנחת מכל הצאצאים
דברי נחמה ואמונה בחתי"ק מרן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה (הראשון) עם ברכות לנחת מכל הצאצאים מלכות שבמלכות! איגרת ניחומים ארוכה, דברי חיזוק ואמונה, ברכות לנחת מכל הצאצאים מהרה"ק ציס"ע רבי אברהם יעקב מסאדיגורה (הראשון) אל חתן אחיו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 'אור יהושע' ממעזיבוז'.

מחיר פתיחה:

18000

פריט 132:
ספר ציוני, קארעץ תקמ"ה. עותק ציס"ע הרבי הקדוש משטעפנעשט
ספר ציוני, קארעץ תקמ"ה. עותק ציס"ע הרבי הקדוש משטעפנעשט ספר ציוני, ביאורים עה"ת על דרך האמת, חיברו רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז, מהדורה שלישית, קארעץ, תקמ"ה - 1785.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 133:
מכתב קודש כולו בכתב יד ציס"ע רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו
מכתב קודש כולו בכתב יד ציס"ע רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו מכתב ארוך כולו בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו ואחרון נכדי עטרת תפארת ישראל הרה"ק מרוז'ין, נשלח לביתו הצדקת מרת חוה, בשפת היידיש תרצ"ז. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 134:
מכתב בענייני צדקה לפליטי השואה, מהרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה
מכתב בענייני צדקה לפליטי השואה, מהרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה מכתב בענייני צדקה לרב חשוב מפליטי השואה, מהרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה בחתימת יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 135:
מכתב לטובת אלמנה בכתי"ק הרה"ק רבי יצחק מבוהוש (השני)
מכתב לטובת אלמנה בכתי"ק הרה"ק רבי יצחק מבוהוש (השני) מכתב, כולו בכתב יד הרה"ק רבי יצחק מבוהוש (השני) לטובת אלמנה ולסיוע עבורה. בערך סוף שנות התש"י.

מחיר פתיחה:

600

פריט 136:
חיבור על הלכות שחיטה וטרפות בכתב יד אחד מחשובי חסידי רוז'ין רבי ליב שובמאן - לא נדפס מעולם.
חיבור על הלכות שחיטה וטרפות בכתב יד אחד מחשובי חסידי רוז'ין רבי ליב שובמאן - לא נדפס מעולם. כרך כתב-יד, ספר "עין הרואה" - חיבור מיוחד בבהירותו על הלכות שחיטה ובדיקה וטריפות, בכתב-יד המחבר הגאון רבי יהודה ליב שובמן, השו"ב מליפקאן, מחשובי חסידי רוז'ין (באיאן וטשורטקוב) – ליפקאן, תרנ"ד – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1500

פריט 137:
נתיבות עולם למהר"ל עותק קדוש, חתום בחתימתו הטהורה של הצדיק רבי צבי הירש מליסקא
נתיבות עולם למהר"ל עותק קדוש, חתום בחתימתו הטהורה של הצדיק רבי צבי הירש מליסקא נתיבות עולם למהר"ל, שנת תק"ע, ללא דף השער. בדף הראשון חתימת יד קודש הרב הקדוש ציס"ע רבי צבי הירש מליסקא רבו של הרה"ק מופת הדור רבי ישעי'לי מקעריסטיר. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 138:
היסטורי! גביע קידוש ופסק הלכה בכת"י רבי ישראל סג"ל ראב"ד פעסט
היסטורי! גביע קידוש ופסק הלכה בכת"י רבי ישראל סג"ל ראב"ד פעסט שני פריטים חשובים והיסטוריים מראב"ד קערעסטיר ואב"ד פעסט, הגאון הגדול רבי ישראל סג"ל וואהרמן.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 139:
סגולה חשובה: כרך כתב יד שלא נדפס מהגה"ק רבי בנימין וואלף תרצהס-הירשלר מגדולי תלמידי מרנא חתם סופר
סגולה חשובה: כרך כתב יד שלא נדפס מהגה"ק רבי בנימין וואלף תרצהס-הירשלר מגדולי תלמידי מרנא חתם סופר כרך כתב-יד, ספר 'עטרת צבי', דרשות לימים נוראים ו'שבתא דרגלא', בכתב-יד המחבר הגאון הצדיק רבי בנימין זאב וואלף תרצה'ס-הירשלר אב"ד טופולשאני, מח"ס "תפארת שבת" (מגדולי תלמידי מרן ה"חתם סופר" ורבו המובהק של ה"לבושי מרדכי") – טופולשאני, תרי"ג-תרי"ט – לא נדפס

מחיר פתיחה:

2000

פריט 140:
דף חידושי תורה בכתי"ק מרן מהר"ם שיק - מתורת רבו מרנא החתם סופר
דף חידושי תורה בכתי"ק מרן מהר"ם שיק - מתורת רבו מרנא החתם סופר דף עמוס בחידושי תורה על מסכת נדרים בעצם כתי"ק הגאון האדיר מהר"ם שיק, מביא מחידושי רבו מרנא החתם סופר. כתוב משני צדדיו.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 141:
מכתב חשוב מאוד מהגה"ק החתן סופר, לרבנית א"ח המהר"ם א"ש
מכתב חשוב מאוד מהגה"ק החתן סופר, לרבנית א"ח המהר"ם א"ש מכתב חשוב בכתב יד הגאון הקדוש רבי שמואל עהרנפעלד בעל 'חתן סופר', למחותנתו הרבנית הצדקנית אלמנת הגאון הצדיק רבי מנחם א"ש. יידיש, שנת תר"ם. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 142:
גיליון גדול כתי"ק הגה"ק בעל המופת רבי שעפטיל וויס משימאני דברי תורה וחיזוק באמונה
גיליון גדול כתי"ק הגה"ק בעל המופת רבי שעפטיל וויס משימאני דברי תורה וחיזוק באמונה גיליון גדול בכתב יד קודש הגה"ק בעל המופת רבי שבתי שעפטיל וויס אב"ד העיר שימאני בלול בדברי תורה ודברי חיזוק באמונה.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 143:
כתב יד גדול ביותר, חידושי אגדה וסוגיות מהגר"יי הערמאן ראש הקהל בוויטצען, עם תורת המעשי למלך.
כתב יד גדול ביותר, חידושי אגדה וסוגיות מהגר"יי הערמאן ראש הקהל בוויטצען, עם תורת המעשי למלך. כרך כתב-יד (למעלה מ-800 עמודים), חידושי אגדה על פרשיות התורה וחידושי סוגיות, בכתב-יד המחבר הגאון רבי יצחק יהודה הרמן – ראש הקהל בווייטצען (תלמידו של הגה"צ רבי ישעיהו זילברשטיין אב"ד ווייטצען, בעל "מעשי למלך") – בסוף הכרך מופיעים כמה שיעורים שמסר הגר"י זילברשטיין בישיבתו - וויטצען, תרנ"ז-תר"ע – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1000

פריט 144:
'ונזכה ללמוד תורה ולהאדירה' איגרת מהגאון הגדול עמוד ההוראה רבי יונתן שטייף
'ונזכה ללמוד תורה ולהאדירה' איגרת מהגאון הגדול עמוד ההוראה רבי יונתן שטייף 'ונזכה ללמוד תורה ולהאדירה' איגרת מהגאון הגדול עמוד ההוראה רבי יונתן שטייף. ניו יורק, תשי"ב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 145:
טורי אבן. עותק אישי חתום בחתימת קודש הקדושת ציון מבאבוב והבנין דוד מאוהעל- נדיר מאוד!
טורי אבן. עותק אישי חתום בחתימת קודש הקדושת ציון מבאבוב והבנין דוד מאוהעל- נדיר מאוד! עותק חתום בחתימת קודש נדירה ומיוחדת של הרב הקדוש הקדושת ציון מבאבוב. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 146:
מכתב ברכות בכתי"ק הרה"ק רבי שלמה מבאבוב
מכתב ברכות בכתי"ק הרה"ק רבי שלמה מבאבוב מכתב הרב הקדוש רבי שלמה מבאבוב [השני] עם ברכות מאליפות בכתב יד קדשו. תשמ"ב. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 147:
עותק הגה"ק רבי סיני מזמיגראד - צאנז ספר סגולה: שו"ת הרי"מ
עותק הגה"ק רבי סיני מזמיגראד - צאנז ספר סגולה: שו"ת הרי"מ ספר סגולה שו"ת הרי"מ, להגה"ק שר התורה מרן החידושי הרי"מ מגור, מהדורת ווארשא תרמ"ב. עותק הגה"ק ציס"ע רבי סיני מזמיגראד, צעיר בניו של הגה"ק מרן רבי ברוך מגורליץ. חתום בחתימות יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 148:
ברכות לשנה טובה ומתוקה בעצם כתי"ק הרה"ק המפורסם רבי חנה הלברשטאם
ברכות לשנה טובה ומתוקה בעצם כתי"ק הרה"ק המפורסם רבי חנה הלברשטאם כרטיס ברכות לשנה טובה ומתוקה, שפע ברכה והצלחה, בכתב יד קודש ובחתימתו הטהורה של הרה"ק המפורסם רבי חנה הלברשטאם מקאלאשיץ. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 149:
איגרת ברכות לשנה החדשה בחתי"ק מרן הרה"ק רבי שלום מסטראפקוב
איגרת ברכות לשנה החדשה בחתי"ק מרן הרה"ק רבי שלום מסטראפקוב 'השם יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה'. איגרת מלאה ברכות לשנה החדשה, בחתי"ק הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב ובחתימתו. קאשוי, תרצ"ב. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 150:
קול קורא בחתימת הרה"ק הברך משה מסאטמאר להצלת שארית יהדות תימן
קול קורא בחתימת הרה"ק הברך משה מסאטמאר להצלת שארית יהדות תימן קול קורא נדיר בחתימת הרה"ק הברך משה מסאטמאר להצלת שארית יהדות תימן מחבלי הציונים והחילוניים בארץ הקודש.

מחיר פתיחה:

800

פריט 151:
'שנת חיים טובים ברכה והצלחה שנת גאולה וישועה' איגרת ברכות לשנה טובה בכתי"ק אדמו"ר רבי זושא מטשערנאביל
'שנת חיים טובים ברכה והצלחה שנת גאולה וישועה' איגרת ברכות לשנה טובה בכתי"ק אדמו"ר רבי זושא מטשערנאביל איגרת אויר, כתובה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשערנאביל לאיעוו, ובה ברכות רבות לשנה החדשה - שנת תשכ"ד.

מחיר פתיחה:

400

פריט 152:
הסכמה בכתב יד הגה"ק אדמו"ר מפאפא
הסכמה בכתב יד הגה"ק אדמו"ר מפאפא הסכמה בכתב יד הגה"ק אדמו"ר מפאפא בעל 'ויחי יוסף' ובחתימתו, על ספרו הראשון של הגה"צ רבי שמאי קהת הכהן גראס מחשובי רבני חסידות בעלזא המעטירה. 

מחיר פתיחה:

1500