English

פריט 10:

ים של שלמה, קידושין. מהדו"ר. ברלין תקכ"ו. עותק תלמידיו הגדולים של מרנא חתם סופר

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ים של שלמה, קידושין. מהדורה ראשונה. ברלין תקכ"ו. עותק חתום בחתימת רבי משה שאכרלס גבאי הצדקה בפרעשבורג. 

כרוך עם:  ים של שלמה, על מסכת ביצה, מהדורה תליתאה. פיורדא, בדף השער חתימת הגה"ק רבי בירך אברהם מאויסטרעליץ, עם הכיתוב שרכש את הספר בשנת תקפ"ח. 

רבי משה שאכרלס, גבאי הצדקה הנודע בפרשבורג שסייע רבות לאחר השריפה בשנת תקע"א. החתם סופר כתב עליו: "האלוף הראש המפורסם מוהר"ר משה שאכרלס, מעולם היה מנגידי קהילתנו מחזיקי תורת ה', וביתו פתוח לרוחה, והמפורסם אין צריך ראיה".

מד, י, לח, כולל לוח התיקון. כתמים. כריכה מאוחרת. מעט דפים נחתכו בדפוס עד הטקסט, ללא פגיעה. מעט דפים עם שיקום בפינות, לא אמנותי, ללא פגיעה בטקסט. מצב טוב. 

מידות: 31 CM