English

פריט 100:

איגרת רבי שלום גוטמאן אב"ד יאסי אל בעל 'לב העברי'.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בענייני מכירת וקניית ספרים, על גבי גלויה, מאת הגה"צ רבי שלום גוטמן אב"ד יאסי – נכתב אל הגה"צ רבי עקיבא יוסף שלזינגר – שנות התר"מ-תר"נ


בסוף המכתב מפרט הרב גוטמן את פרטי יחוסו אל הבעש"ט וגדולי החסידות. הגה"צ רבי שלום גוטמן (תרכ"ז-תרפ"ט) החל לכהן כאב"ד יאסי בשנת תרנ"ה, בה כיהן ברבנות 36 שנה. התייחס על גדולי החסידות, כהרה"ק מבריצ'ב, ה"דגל מחנה אפרים" וה"מאור עינים" ועוד.

[1] דף. 13 ס"מ. מצב טוב.