English

פריט 12:

נדפס בליוורנו מהדורה ראשונה: מחנה ראובן. תקל"ז. כרוך עם תוספות רבינו פרץ. תקע"ט. עותק רבני מיוחס

מחיר פתיחה: $550

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחנה ראובן, מאת רבי ראובן זעליג מזאמושט. מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקל"ז [1777].

כרוך עם:

תוספות רבינו פרץ על מסכת בבא קמא, נדפס בליוורנו מהדורה ראשונה. ליוורנו תקע"ט. 

העותק של הגאון רבי אשר אנשיל ווייס גאב"ד נאדיפאלו והגליל וחתימת הגאון רבי בנימין פיסארו מחכמי איטליא. 

ספר מחנה ראובן, חידושים בגפ"ת, וישובים לשיטת הרמב"ם ושאר פוסקים, מאת רבי ראובן זעליג ב"ר ישראל אליעזר. הוצאת NELLA STAMPERIA DI GIO. VINCENZO FALORNI, ליוורנו, תקל"ז [1777]. מהדורה ראשונה.

בדף השער של מחנה ראובן – חתימה בכתב יד רבי בנימין פיסארו מאיטליה.
בדף השער של תוספות רבינו פרץ ובדף הפורזאץ המקדים – חותמתו וחתימת ידו של הג"ר אשר אנשיל ווייס.  
בדף הפורזאץ האחורי – חתימת יד בנו של הג"ר אשר אנשיל, הרב חיים אהרון ווייס הי"ד. 

רבי בנימין פיסארו. מחכמי איטליה ומעשירי ונכבדי פירארה. מוהל, בקי נפלא, ירא שמים. אביו היה הגאון הצדיק רבי מרדכי שלום פיסארו שזכה לבנים צדיקים. רבי בנימין היה נדיב ובעל צדקה.

רבי אשר אנשיל ווייס [תרמ"ב – תש"ד] תלמיד בעל ערוגת הבושם ורבי שמואל זלמן ווינברגר אב"ד מארגרטן. רבה של נאג' פאלו החל משנת תרע"ג ולמעלה משלושים שנה ברציפות. אספן גדול של ספרים. 

[2], סג דף, דף אחרון עם שיקום מניר וקמטים רבים. יתר הדפים במצב טוב מאוד. 
כרוך עם:
תוספות רבינו פרץ:
[3] נה דף. בדפי הפורזאץ והשער, חתימות ורישומי בעלות. 

כריכה מאוחרת נאה ושלמה. ללא נזקים. כתמי זמן שגרתיים. מצב טוב. 

מידות: 29 CM