English

פריט 13:

מים עמוקים. ברלין תקל"ח. מהדורה תניינא. עותק מיוחס

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מים עמוקים. שו"ת לרבינו אליהו מזרחי, ורבי אליהו בן חיים מהדורה שניה, ברלין תקל"ח. עותק מיוחס. 

ברישומי הבעלות רישום בעלות של רבי געץ אופנהיימר, הנזכר בחתם סופר  חושן משפט כו, א, "מופלא שבאנשים, חכם חרשים, בנן של קדושים, נגיד הישישים, הטפסר הרבני, החרוץ, כש"ת מו"ה געץ נ"י אופנהיימער". רבי געץ מוזכר בעוד מקומות בשו"ת חתם סופר ובמכתבים שונים. 

עם חותמת בעלות של הרב ד"ר עמנואל (מנחם) פלאטו (1863-1937) – מרבני הקהילה בהמבורג בדור שלפני חרבן יהדות גרמניה. 

קד דף. בלאי. כתמים. כריכה מקורית פגועה. מצב טוב. 

מידות: 34 CM