English

פריט 14:

יריעת שלמה על שמות הנרדפים. מהדורה ראשונה, דיהרנפורט תקמ"ד

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר יריעת שלמה, חלק ראשון – דיהרנפורט תקמ"ד – מהדורה ראשונה


"ספר יריעת שלמה והוא באור על שמות נרדפים שבלשון עברי… בו יתבארו השמות המתיחסות אל הזמן, המקום, והתנועה… ".

בדף המגן הקדמי רישום בעלות: "זה הספר יריעות שלמה להרב המאוה"ג חו"ב משנתו קב ונקי צמ"ס פ"ה עה"י [=צנא מלא ספרא פטיש החזק עמוד הימני] שלשלת היוחסין חסיד ועניו י"א [=ירא אלוקים] מנעוריו כקש"ת מוהר"ר נתן שלמה בצלאל שליט"א אבדק"ק ביזונן… [?]".

אולי מדובר באחד מזקניו של רבי נתן שלמה בצלאל אב"ד לוביטש (אביו של הגה"ק רבי יעקב מאיר בידרמן חתן מרנא ה"שפת אמת" מגור).

קכב דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית. הכריכה הקדמית מנותקת.