English

פריט 16:

שו"ת בשמים ראש. מהדורה ראשונה. ברלין, תקנ"ג

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת בשמים ראש, [המיוחס לרבי אשר בן יחיאל, רא"ש]. עם הגהות 'כסא דהרסנא' מאת רבי צבי הירש אב"ד ברלין. ברלין, תקנ"ג [1793]. מהדורה ראשונה, נדיר.


שאלות ותשובות בשמים ראש, מאת הרא"ש ועוד מגדולי הראשונים, ליקט [והוסיף הערות בתוך התשובות] רבי יצחק די מולינא, עם הגהות כסא דהרסנא מאת רבי צבי הירש לווין (ברלין). דפוס חברת נערים, ברלין, תקנ"ג [1793]. מהדורה ראשונה. נדיר.

[4], קי, [5] דף, עם הסכמת רבי צבי הירש לווין [אבי מחבר 'כסא דהרסנא'] והסכמת בעל ה"נודע ביהודה", רבי יחזקאל הלוי לנדא מפראג. עם תו ספר מאויר.
שנה קודם להוצאה זו, הוציא המו"ל שתי דוגמאות מהספר ומהערותיו. 
הדעה המקובלת על החוקרים היא כי החיבור מזויף, והמחבר האמתי הוא המביא לדפוס.


כריכת עור פגומה ומנותקת חלקית, כתמים, פגמים קלים בשולי חלק מהדפים, מצב בינוני-טוב.