English

פריט 2:

שערי צדק, מהדורה תניינא. ירושלם, תרכ"ד.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שערי צדק, מאת ה'חיי אדם'. ירושלים, תרכ"ד [1864]. מהדורה שניה, נדיר.


ספר שערי צדק, מאת רבי אברהם דאנציג, כולל שני שערים: שער מצות הארץ ושער משפטי ארץ, להיות בקי בכל סדר זרעים הלכה למעשה בזמן קצר. הוצאת יהושע ילין, [דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה שאלאמאן], ירושלים, תרכ"ד [1864]. מהדורה שניה, נדיר.

[4], מו דף, 21 ס"מ. שער שלישי, 'תיקוני אדם', נשמט במהדורה זו.

כריכה חדשה, כתמים, פגם זעיר בדף השער, מצב טוב.