English

פריט 23:

ספר 'אותיות דרבי עקיבא', מהדורה נדירה מאוד ומיוחדת. רוסיה-פולין תק"פ לערך.

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אותיות דרבי עקיבא, [רוסיה-פולין, תק"ף 1820 לערך]. מהדורה נדירה.


אותיות דרבי עקיבא (קרוי גם: אלפא ביתא דרבי עקיבא) הוא ספר מדרש על שמות האותיות המרכיבות את האלף בית העברי. בדף השער נכתב: 'שם הספר היקר הלז לבדו מספיק, מאין צורך עוד לפאר הספר והמחבר. כי מחברו הוא התנא האלוקי רבי עקיבא'.

כא דף, 19 ס"מ, נייר כחלחל.

המהדורה שלפנינו הינה נדירה ומיוחדת. בספריות בארץ ישנם רק שתי עותקים ממנה, באוניברסיטת בר אילן ובספריה הלאומית.

רקע: על המהדורה שלפנינו קיימות השערות שונות בנוגע למקום הדפוס. יש המעריכים על פי הסמל שבדף השער שהמהדורה הודפסה ברוסיה. בספרית חב"ד מעריכים שהספר הודפס בלבוב. בקטלוג ספרית בר אילן נכתב שהספר יצא לאור בזלקבה. ובספריה הלאומית נכתב דפוס רוסיה-פולין מוציא לאור לא ידוע תק"ף לערך.

בדף השער נכתב שהודפס בשנת 'לזכות את הרבים', שנה שעדיין לא הגיע.

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, פגמים קטנים בשולי שני דפים וקרע קצר בשולי דף נוסף, מצב בינוני-טוב.