English

פריט 24:

שו"ת מעיל צדקה, סדילקאב - תקצ"ה - 1835

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת מעיל צדקה, [מאת רבי יונה לאנדסופר]. דפוס יצחק ב"ר אליעזר, סדילקאב, [תקצ"ה] 1835.

[1], סט דף, 20 ס"מ, חלקו נייר כחלחל. עם מספר תרשימים. שם המחבר מוזכר בהסכמות. חלק מדף השער הודפס בדיו אדומה. ע"פ הדפוס הראשון עם ההסכמות, ובהם גם ה'נודע ביהודה' וחברי בית דינו, עם חתימות בעלים בדף השער ובהם "יעקב יוסף במו"ה ארי' אברהם שו"ב…".

כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, פגמים בשולים או בפינות של מספר דפים, הדבקה בדף השער, בין דפי הספר נוספו בשל טעות בהדפסה [4] עמודים ריקים, מצב בנוני.

a