English

פריט 25:

בית מאיר על שו"ע אבן העזר. עותק מיוחס. לעמבערג תקצ"ו.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בית מאיר על שלחן ערוך אבן העזר, עם צלעות הבית, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. דפוס חיה גרושמאן, למברג, תקצ"ו (1836). עותק מיוחס.


 [1], קלב; [1], יח דף, 38 ס"מ. דף שער נוסף לחלק ב' – 'צלעות הבית'.
עם חותמות נכדי הרה"ק מטיסא סאלקא – הגאון רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא, ועם חותמת רבו ודודו, רבי חיים משולם פייש שפיטצער.

הגאון רבי מאיר פוזנר (תפ"ה-תקס"ז, 1725-1807), מגדולי הפוסקים והמשיבים בדורו, מחבר ספר "בית מאיר" על ארבעת חלקי השו"ע ועל שיטות הש"ס, אב"ד מעזריטש, קניגסברג ושוטלנד. בהסכמת הגאון מלבוב רבי יוסף שאול נתנזון לספר בית מאיר (לבוב, תרכ"א) הוא כותב בהערכה רבה כי ספר זה "כשמו כן הוא, כי הוא מאיר עיניים לכל באי בית שמואל, והוא יורד ונוקב עד תהום עמקי מצולות הש"ס… וכמעט אומר שאין ערוך אליו בכל מפרשי דברי השו"ע והפוסקים האחרונים, ועל דבריו יש לסמוך לדינא כעל משענת חזק".

רבי חיים משולם פייש ב"ר מאיר שפיצר (תרל"ו-תרצ"ו, 1876-1936) – דיין ומורה הוראה בקהילת העיר מעטעסאלקא ואב"ד בכפרים הסמוכים יארמע ופאפאש, מחבר ספר "תיו חיים" על התנ"ך. תלמידם של רבי מנחם ברודי אב"ד טאש ורבי אהרן ישעיה פיש אב"ד האדאס. הסתופף בצל אדמו"רי ספינקא ה"אמרי יוסף" וה"חקל יצחק".

הגה"ק רבי יואל צבי ב"ר יעקב משה ראטה (תרנ"ח-תשי"ח, 1898-1958) – אב"ד ור"מ טיסא סאלקא וגלילותיה ורב בית המדרש של דודו בקליינווארדיין. נין של הגה"ק רבי יואל צבי בעל שו"ת בית היוצר (מגדולי הונגריה) ונקרא על שמו. חתנו של רבי חיים שלמה הלוי רוטנברג האדמו"ר ואב"ד קאסאני בעל ה"שמועה טובה" בן הרה"ק בעל ה"בני שלשים". היה תלמידו של דודו רבי חיים משולם פיש שפיצר אב"ד יארמע, ותלמידו של אביו החורג רבי אהרן ישעיה פיש מאודיסה. נסמך להוראה על ידי הגאון מהרש"ג. במהלך השואה גורש למחנה עבודה וכמעט כל משפחתו נספתה. לאחר תום המלחמה היגר לברוקלין, וכיהן שם כרב בית המדרש "קהל בית היוצר". חיבר את הספר "מעט צרי" על מסכת כריתות ו"שערי מדות" על י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן (כתב יד של ספר זה אבד בשואה, והמחבר חזר וחיבר את הספר באמריקה בהיותו חולה, עד לפטירתו) וספר "חלב חגי" על מסכת חגיגה. התפרסם בצדקתו, חסידותו ותורתו. הייתה בקיאותו עצומה בכל מכמני התורה, באשר שלט בעל פה בבבלי וירושלמי, ספרא, ספרי ושאר מדרשים וכן בכתבי האריז"ל.

כריכה מחודשת ומעט בלויה עם אותיות מוזהבות, כתמים, הדבקה בצד דף השער, מצב טוב-טוב מאוד.