English

פריט 27:

זרעא דיוסף, חלק ראשון, ליוורנו תר"ט. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר זרעא דיוסף, חלק ראשון, חידושי הלכה וסוגיות מאת הגאון רבי יוסף ב"ר אליהו חי בורג'ל, נכד הגאון בעל "חק נתן". דפוס משה ישועה טובייאנא, ליוורנו, תר"ט [1849]. מהדורה ראשונה. [שנת ההסכמה וההקדמה תר"י].


י, קמג דף, 30 ס"מ. בתחילת הספר הקדמות מאת המחבר, מאת אחיו רבי נתן בורג'יל ה"מגדנות נתן" ומאת המגיה רבי אברהם ברוך פיפירנו מליוורנו. בדף השער הקדשה, [4] שורות, בעצם כתב יד קודשו של המחבר:
"מנחת עני לשם גדול הרב המופלא כמוהרב בכור מיוחס… נר"ו והיה אדירו ממני איש צעיר הוא המחבר סילט"א".

רבי יוסף בורג'ל (תק"ן-תרל"ד לערך) – מחשובי הדיינים בתוניס, גאון גדול הבקי בכל חדשי התורה, השיב תשובות רבות בהלכה, מחבר ספר 'זרעא דיוסף' ו-'ויקן יוסף'.

כריכת חצי עור מקורית בלויה, כריכה קדמית מנותקת, כתמי זמן קלים, פגם בשדרה שמחלק את הספר לשני חלקים, מצב בינוני.