English

פריט 31:

ליקוטי הלכות. למרן החפץ חיים מראדין. מהדורה ראשונה עם הכיתוב 'מוגה' בכתי"ק. עותק מיוחס לגדולי המוסר בליטא.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ליקוטי הלכות מאת מרן הגאון האדיר רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל 'חפץ חיים', עם הכיתוב בעצם כתב ידו 'מוגה'. עותק המשגיח הגה"צ רבי דוב צבי הלר, משגיח ישיבת סלבודקה ומגדולי המוסר לפני המלחמה העולמית, חמיו של מרן הגר"י קמינצקי.


העותק חתום בתיבה 'מוגה' בכתיבת יד קדשו של מרן החפץ חיים, שכידוע נהג לכתוב על כל ספר וספר שיצא תחת ידו, אחר שעבר דף ודף בעצם ידיו, לראות שאין שום מכשול או פחת, ולאחר מכן חתם את התיבה 'מוגה' בעצם כתב יד קדשו.

על גבי העותק נוספו חתימות בעלות של הגה"צ רבי דוב צבי הלר, חתנו רבי שבתי ורינובסקי הי"ד שנהרג בשואה, וממנו הגיע העותק לג"ר שכנא קולדצקי מגדולי וותיקי תלמידי ישיבת חברון, אבי הג"ר יצחק שליט"א חתן מרן בעל דרך אמונה הגר"ח קניבסקי. 


הגאון רבי דוב צבי הלר [תרכ"ב-תרצ"ה] משגיח ישיבת סלבודקה עשרות בשנים ומגדולי תלמידי הסבא מסלבודקה, מגדולי בעלי המוסר בשנים שלפני ואחרי מלחמת העולם הראשונה. כיהן כמשגיח הישיבה גם תחת הדרכת הסבא מסלבודקה והיה נערץ ביותר. מבין חתניו גדולי ישראל רבי אברהם גרודזינסקי משגיח ישיבת סלבודקה שנספה בשואה, ורבי יעקב קמינצקי ראש ישיבת תורה ודעת ומגדולי הדור האחרון.

ליקוטי הלכות מבכורות ועד למסכת נדה. 

כריכה מנותקת. מעט דפים מנותקים. דפים יבשים ופריכים. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 23 CM