English

פריט 32:

סדר מעמדות עם הקדמת האוהב ישראל מאפטא. טשערנאוויץ, תר"ג.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר מעמדות, מסודר לשבעה ימי השבוע בסדר השל"ה הקדוש והתבואות שור. טשערנאוויץ, תר"ג [1843].


לא דף, 18 ס"מ. דפים לב-מ חסרים. עם הקדמת האוהב ישראל מאפטא.

כריכה מחודשת, כתמים, עותק חסר – ללא 9 דפים אחרונים, פגם בצד אחד הדפים וקרע עם הדבקות בפינת דף נוסף – עם פגיעה בטקסט, מצב בינוני.