English

פריט 34:

קדושת יום טוב, מהדורה ראשונה. סיגעט, תרס"ה. עותק הגה"צ רבי אשר אנשיל גרינוואלד 'מטה אשר'

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קדושת יום טוב על התורה ועל המועדים – ספרו של הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא מסיגעט. מהדורה ראשונה, סיגט, תרס"ה – ב' חלקים בכרך אחד. עותק הגה"ק רבי אשר אנשיל גרינוואלד מאונגוואר, בעל מחבר 'מטה אשר'.

ספר קדושת יום טוב, חלק ראשון על התורה וחלק שני על ראש השנה וימים טובים, מהרה"ק רבי חנניה יום 
טוב ליפא אב"ד סיגעט. יצא לאור לראשונה במאראמראשסיגעט בדפוס המשובח והמפואר של אברהם קויפמאן ובניו, תרס"ה 1905.

שני חלקים בכרך אחד. דף שער נפרד לכל חלק. 

חותמות בדף השער ובדף ההקדמה של הגה"צ בעל 'מטה אשר'. 

הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל גרינוואלד [נספה בשואה] בן הגה"צ רבי מאיר. שו"ב בעיר אונגוואר, מקורב לבעל מנחת אלעזר ממונקאטש שהעריכו מאוד. חיבר ספרים רבים 'מטה אשר', זוכר הברית, קיצור נחלת שבעה, נר מצווה על הלכות חנוכה. 

[2], [א]-קלז, [2], ג-סה דף. כולל דף הקדמת בני המחבר, החסר בחלק מהעותקים. כתמים קלים. בלאי מועט. דפים אחדים שבירים וקריעים. כריכה מקורית, מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 25 CM