English

פריט 35:

מדרש אליהו. הסכמת הרה"ק מסאדיגורה. צ'רנוביץ תר"ך.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מדרש אליהו, דרושים במעלת פטירת הצדיקים והחסידים, מאת רבי אליהו הכהן [האיתמרי]. דפוס יאהאן עקהארדט ובנו, צ'רנוביץ, תר"ך 1860.


קד ף, 22 ס"מ. עם הסכמות מהמהדורה הראשונה מאת הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה ומאת רבי חיים אבואלעפייא מאזמיר. בדף השער ובדף האחרון רישום בעלות: "בה"מ [בית המדרש] טירקיש שאלטישען".

הגה"ק רבי אליהו הכהן האיתמרי (1659 לערך – 1729) – מקובל, דייו, מחכמי איזמיר ומגדולי טורקיה. ספרו, שבט מוסר, הינו מספרי המוסר היסודיים ביותר שנתחברו בדורות האחרונים, ידוע על גדולי עולם אשר לא זזו מחבבו. חיבר גם את הספרים: מדרש תלפיות, מעיל צדקה, ועוד.

כריכת חצי עור מנותקת ופגומה, כתמים, פגמים והדבקות בדף כב עם פגיעה בטקסט, מצב בינוני.