English

פריט 4:

ראשית חכמה. ברלין תס"ג. נדיר.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש. ברלין, תס"ג [1703]. נדיר.


ספר היראה והמוסר ראשית חכמה, מאת הגאון החסיד המקובל האלקי רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק. [דפוס דניאל ערנשט יאבלונסקי], ברלין, תס"ג [1703]. נדיר.

ד, א, ג-מג, מג-צו, צח-קלז, קלט-רב דף, 21ס"מ. שיבושים במספור הדפים. בדף השער רישום בעלים "שייך לא"א הגאון מו"ה יחיאל מיכל שליט[א]", עם חותמות M. L. Landau מברסלאו.

רבי אליהו די וידאש חיבר את הספר בכדי שישמש שער לבאים להיכנס בחכמת הקבלה, (על שם הפסוק "ראשית חכמה – יראת השם" ברומזו שהבסיס להיכנס לידיעת תורת הנסתר הוא יראת שמיים טהורה).

כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, פגמים בפינות דפים ראשונים, ובדף אחרון, הדבקות בשולי דף ראשון, מצב בינוני.