English

פריט 40:

תשובה יסודית ממרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף - בעניין לימוד קבלה

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה יסודית ממרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף – בעניין לימוד קבלה ממכונים שרוח חכמים אינה ידועה עליהם. תשנ"ב. 

תשובה מודפסת במכונה, ועליה שורות בעצם כתב ידו ובחתימתו של מרן הראשון לציון משיב עטרת יהדות ספרד על מכונה רבי עובדיה יוסף בעל יביע אומר ויחווה דעת. 

בתשובתו עוסק מרן הגר"ע יוסף בעניין לימוד קבלה אצל מכונים שונים אשר בראשם עומדים אנשים שאינם מוחזקים ליראי ד' ולחושבי שמו, הנקראים קבלסיטים. 

מרן מאריך ומסיים את דבריו, מצוה להזהיר את הרבים למנוע רגלם מנתיבתם. 

מרן הרב עובדיה יוסף כותב וכבר הארכתי בשו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן מ"ז ומשם בארה. 

מרן חותם שמו בחתימתו הנאה. 

[1] ניר מוקלד במכונה. מודבק בדבק לחיזוק. תוספת שורה בכתב יד. מעבר לדף, בלאנק רשמי של הרב עובדיה מתקופה מוקדמת מעט. מצב טוב. 

מידות: 18 x 25 CM

מידות: 18 x 25 CM