English

פריט 44:

כתב יד בסוגיית טעם כעיקר. לא נודע למי. כתיבה אשכנזית משנות הת"ר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שני עמודים, חידושים בסוגיות "טעם כעיקר" ו"ריחא מילתא" – כתיבה אשכנזית – לא נדפס – שנות הת"ר

בדף שלפנינו נכתב: "ותירץ אמו"ר נ"י" [?].
[1] דף (2 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים ובסימני הקיפול. כתמים ובלאי.