English

פריט 45:

כתיבת תלמיד אחד מגדולי הדור. לא נודע למי. חידושים על מסכת פסחים. שנות הת"ק.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, ארבעה עמודים, חידושים על מסכת פסחים – לא נדפס – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ק


לפנינו חידושים על שתים עשרה הדפים הראשונים של מסכת פסחים. בחידושים מוזכרים מספר פעמים: "ואאמ"ו הקשה"; והקשה אדמ"ו"; "ונראה לאדמ"ו לתרץ".

[2] דף (4 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני עש. כתמים ומעט בלאי בשוליים.