English

פריט 53:

קונטרס גדול! כתב יד בהלכה וחידו"ת מהגה"צ רבי שרגא פייש פישמן אב"ד סיסקא

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס כתב-יד, חידושי סוגיות בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שרגא פייש פישמן אב"ד סיקסא וקלויזנבורג ומגיד מישרים בפרשבורג, בעל "אור שרגא" – לפני תרמ"א


לפנינו קונטרס בן 33 עמודים ובו חידושים על סוגיות שונות בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שרגא פייש פישמן.
החידושים נדפסו בספרו "אור שרגא" (תל אביב תשי"ט) על ידי נכדו רבי מאיר פישמן.

הגאון הצדיק רבי שרגא פייש פישמן (תקפ"ה-תרמ"א), כיהן תחילה כאב"ד סיקסא, ולאחמ"כ בקלויזנבורג (מתרכ"א). בתרכ"ד התבקש על ידי ה"כתב סופר" לעזוב את רבנותו ולעבור לפרשבורג ולהתמנות לדרשן ומגיד מישרים. את תפקיד זה נשא בגאון ובהצלחה גדולה במשך 17 שנה עד לפטירתו. לדבריו היה השפעה מרובה וכח כביר ודרשותיו היו מעוררות לתשובה והתחזקות בכל ענייני הדת. רבי שרגא היה "אבי כל תופש כינור האגדה… שהקריב את ישראל לאביהם שבשמים בתוקף אמריו, והשפעתו על השומעים היתה עצומה, כאשר שמעתי מפי דודי הרב הגה"צ… אב"ד דק"ק פאקש בעל ילקוט וליקוטי סופר ששמע בבחרותו דרשותיו וראה איך דבריו שהשמיע בהתעוררות גדולה נעשו לאש בוערת בלבבות לאהבה וליראה את ה' ולקיום מצוותיו ית"ש בכל לב ונפש" (מתוך הסכמת הגה"צ רבי יצחק צבי סופר אב"ד טמשוואר, בעל "מספר הסופר", לספר "אור שרגא"). "וכל העם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את הקול יוצא מפה קדוש ולב טהור נכנסים אל הלב היו מוכרחים להרהר בתשובה" (מתוך הסכמת הגה"צ רבי צבי קיסטליכר אב"ד סיביו בעל שו"ת "באר צבי"). דרשותיו היו נאמרות בגרמנית צחה, כי זה היה צורך השעה ודרישת הדור.

[17] דף (33 עמודים כתובים). 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות ובלאי.