English

פריט 56:

מכתב המלצה להכנסת כלה מהגאון הנפלא רבי ישעי' פירסט

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב המלצה עבור "הכנסת כלה" בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי ישעיה פירסט, אב"ד קהל "עדת ישראל" בווינה (רבו המובהק של בעל ה"שבט הלוי") – מטרסדורף – ווינה, לפני תרפ"ו


בדף שלפנינו, בעמוד הראשון, כתוב מכתב בקשה עבור "הכנסת כלה" בכתב-ידו של רבי משה יואב ווייס, מחשובי מרביצי התורה שבמטרסדורף. מכתב הבקשה נכתב אל הרב ד"ר אשר מיכאל (ארתור) כהן [קאהן] אב"ד בזל.

בעמוד האחורי נכתב מכתב המלצה בכתב-ידו, חתימתו וחותמתו, של הגאון הצדיק רבי ישעיה פירסט אב"ד קהל "עדת ישראל" בווינה, המבקש מהרב קאהן לסייע לרבי משה יואב ווייס בנישואי בתו.

הגאון הצדיק רבי ישעיה פירסט [תרי"ז-תש"ג] מחשובי תלמידי מרנן הכתב סופר והשבט סופר. מראשי מייסדי אגודת ישראל. רבן של קהילות טירנא, פרעשוב ורבה ואב"ד קהל עדת ישראל (שיף-שוהל) בווינה. עם חורבן הקהילה, בעת ה'אנשלוס' באוסטריה, בתרצ"ח, נמלט ללונדון ובה התגורר, פעל ונלב"ע בשנת תש"ג. מחבר ספר 'חזון ישעיה'.

רבי משה יואב ווייס (נפטר חשוון תרפ"ו) היה מחשובי מרביצי התורה בעיר מטרסדורף, ורוב תלמידי החכמים שבה היו תלמידיו.

[1] דף (2 עמודים כתובים). 29 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.