English

פריט 58:

חידושים על איזהו נשך בכת"י הגאון רבי יוסף זאב ליפוביץ, מתלמידי הסבא מסלבודקה

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, חידושים על פרק "איזהו נשך" בכתב-ידו של הגאון רבי יוסף זאב הלוי ליפוביץ, מחשובי תלמידי ה"סבא מסלבודקא", מחבר ספרי "נחלת יוסף"


לפנינו שני עמודים כתובים, בהם מערכה בסוגיא שבפרק "איזהו נשך", דף סא. הדברים שלפנינו נדפסו בספרו של המחבר "נחלת יוסף" (תל אביב תשל"ב) על ש"ס ורמב"ם, עמ' קמה ואילך. הדברים נכתבו, כפי הנראה, בצעירותו.

הגאון רבי יוסף זאב הלוי ליפוביץ (תרמ"ו-תשכ"ב), התקרב בבחרותו אל הסבא מסלבודקא, והיה לאחד מחשובי תלמידיו. בלימוד היה תלמידו של רבי משה מרדכי אפשטיין. בסוף שנת תרפ"ד עלה לארץ הקודש והתיישב בתל אביב, בה נעשה דמות רוחנית בולטת בחינוך ובהרבצת התורה. חיבר את ספרו המפורסם "נחלת יוסף" על מגילת רות. כעשר שנים לאחר פטירתו נדפס ספרו "נחלת יוסף" בסוגיות הש"ס (ת"א תשל"ב), ובו נדפסו הדברים שלפנינו.

[1] דף (2 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים. כתמים.