English

פריט 59:

מכתב חשוב בכתב יד רבי אליעזר רבינוביץ אב"ד מינסק

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הגדול הנערץ רבי אליעזר רבינוביץ חתנו ממשיך דרכו של 'הגדול ממינסק', לרבה של סומיאטיץ, בענייני כשרות ושפע ברכות מידו הטהורה. תרס"א. 

במכתב שנשלח לידידו הגאון רבי יוסף דוב רושקין, רבה של אנטופול ואב"ד סומיאטיץ, הוא מספר על מאמציו לקיים השגחה על מוכרי שומן, שיעמדו על גביהם משגיחים יראים ושלמים בשעת המליחה ועוד. כן מתאר החתמת חתימה מיוחדת על גבי כל תיבת שומן למען יהיו לעדה על הכשרות.

בשנים ההן, הדבר היה חידוש גדול ויתכן כי מדובר בחותמות הכשרות הראשונות בתקופה המודרנית, בייחוד בליטא. 

בחלקו השני של המכתב, הוא מברך את ידידו כתר"ה על תרומותיו לישיבה ועל מאמציו לאיסוף הכספים עבורה, ומברכו בשנה טובה ומברוכה, שנת אושר והצלחה, עונג ורווחה, ששון ושמחה, שנת ישועה ונחמה, שנה שיש בהכל חפץ טוב ונעלה כל משה נפש וסגולה.

כל המכתב כולו בכתב ידו ובחתימתו. 

הגאון הגדול ממינסק רבי אליעזר רבינוביץ [תרי"ט-תרפ"ד] חתנו של 'הגדול ממינסק' רבי ירוחם ליב פערלמאן, מגדולי מנהיגי היהדות התורנית בליטא, ממייסדי אגודת ישראל בוועידת הומבורג, תלמיד מרן הבית הלוי. רבה של מינסק אחר פטירת חמיו למשך קרוב לשלושים שנה. ספרו 'משנת אליעזר' מכיל שרידים מתורתו הרחבה.

[2] עמו' כתובים על גבי דף מקופל. בלאי בסימני הקיפול. קרעים קלים. כתמי זמן. מצב טוב. 

מידות: 21 CM