English

פריט 60:

תשובות הלכתיות, שלא נדפסו, מהגאון רבי חיים טוביה מליניק אב"ד וואלטשין-ליטא. תר"מ לערך.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שתי תשובות הלכתיות מאת הגאון רבי חיים טוביה מליניק אב"ד וואלטשין (ליטא), מחבר שו"ת "באר חיים" ו"דברי חיים", תלמידם של גדולי המוסר, מגאוני ליטא – התשובה השניה לא נדפסה – וועקשנה (ליטא), לפני תרמ"ז


לפנינו ששה עמודים בהם שתי תשובות הלכתיות מאת הגאון רבי חיים טוביה מליניק. התשובה הראשונה, העוסקת בעניין "הפקר בית דין הפקר", נדפסה בספרו של המחבר "לב חיים" (ווילנא תרמ"ז) בסימן טז. התשובה השניה, בענייני קניינים, לא נדפסה. בסוף התשובה השניה מופיעה חתימת יד המחבר.

רבי חיים טוביה מליניק מוועקשנא אב"ד וואלטשין (תרי"ג ? – לאחר תרע"ג), גאון אדיר ומחדש בכל חלקי התורה. מחבר הספרים" שו"ת "באר חיים" (ווילנא תרמ"ז), שו"ת "דברי חיים (פיעטרקוב תרס"ג), וספרי דרוש "לב חיים" (פיעטרטקוב תרנ"ד) ו"טובי החיים" (ווארשא תרע"א). ספריו מעוטרים בהסכמות נלהבות של גדולי גאוני ורבני ליטא הגומרים עליו את ההלל על גודל בקיאותו וחריפותו בכל מרחבי הש"ס והפוסקים. הגרי"א ספקטור מקובנא כותב עליו בהסכמתו: "וידיו רב לו בכח החידוש". היה תלמידו של הגה"צ רבי איצלה' מפטרבורג. היה ממעריצי הגה"צ רבי ישראל סלנטר. בספרו "לב חיים" (דרוש כט) הדפיס "דרוש והספד מר על הגאון האמיתי צדיק יסוד עולם רבי ישראל סלאנטער זצוק"ל". יותר ממחצית שנותיו היה סמוך על שלחן חותנו בוועקשנה ולא נשא משרה תורנית. (את משרת רבנותו ברבנות וואלטשין החל בין שנת תרמ"ז לתר"נ, ובה כיהן לפחות עד שנת תרע"א).

[3] דף (6 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב. קרע קל לאורך שולי הדף השלישי.