English

פריט 61:

מכתבים מהגאון רבי מרדכי גימפל יפה מראזינוי ובנו רבי דוב בער. תרי"ח.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני מכתבי שלומים, עם תוכן מעניין, מאת רבי דב בער יפה מראזינוי בתקופת אירוסיו, אל חמיו הגביר הנודע רבי פישל לאפין – בתוספת ארבע שורות בכתב-ידו וחתימותיו של אביו הגאון המפורסם רבי מרדכי גימפל יפה אב"ד ראזינוי – ראזינוי, שבט תרי"ח


שני המכתבים כתובים בכתיבה קליגרפית נאה ובשפה מליצית צחה.

1. מכתב אחד נושא את התאריך "ב' שבט ורבי"ת לפ"ק" [=תרי"ח]. בעמוד הראשון מכתב שלומים מאת רבי דב בער יפה אל המיועד להיות חמיו – הגביר המפורסם רבי ישראל משה פישל הכהן לאפין. בעמוד השני הוא מוסיף מספר שורות ביידיש אל המיועדת להיות חמותו. מתחתיו כתובים בכתב-יד אביו הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל יפה אב"ד ראזינוי תוספת של ארבע שורות: שתי שורות בעברית, עם חתימתו, אל מחותנו, ושתי שורות ביידיש, עם חתימה נוספת, אל המיועדת להיות כלתו מרת חיה לאה. מתחתיו מספר שורות ביידיש בכתב-ידה של אשתו הראשונה הרבנית הינדה אל המיועדת להיות כלתה.

[2] דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות ובלאי. סימני קיפול.

 2. מכתב שני ללא תאריך. בעמוד הראשון מכתב מהחתן רבי דב בער אל חמיו, חמותו וכלתו. עם תוספת מספר שורות ביידיש בעמוד השני אל חמותו.

[2] דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי. סימן קיפול.

הגאון רבי מרדכי גימפל יפה [תק"פ – תרנ"ב] אב"ד רוז'ינוי. מגדולי הרבנים בליטא בדורו. תלמיד רבי יצחק בן רבי חיים מוואלאז'ין בעל נפש החיים. פעל רבות למען שיבת ציון ואף עמד לשם כך בקשרים עם רבי צבי הירש קאלישר (תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר, מחולל פולמוס הקרבת הקורבנות בזמן הזה) וכן עם רבי שמואל מוהליבר. בשנת תרמ"ח עלה ארצה הנתיישב בעקרון ובפתח תקווה עד לפטירתו בתרנ"ב.