English

פריט 62:

מכתב הגאון רבי ראובן דסלר מהת"ת בקלם

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב למען התלמוד תורה הגדולה בקלים ליטא, בכתב יד הגאון הגדול רבי ראובן דוב דעסלער, אל הגאון רבי ארי' לייב פאקטער מאמשטרדם. תרפ"ט.

המכתב נשלח באותם שבועות שהתחוללו בהם מאורעות תרפ"ט, ובו בקשה לעמוד לימין הישיבה, ופירוט שמו של הרב משה אביגדור עמיאל כמי שעומד ומסייע לישיבה.

הרב דסלר מבקש ומפציר ומברך בכל מילי דמיטב למי שיעמוד לימין הישיבה. 

מחכמי המוסר הגאון רבי ראובן דסלר [תרכ"ג-תרצ"א], מנהל תלמוד תורה הגדולה בקלים, מתלמידי הסבא מקלים ומעתיק השמועה בדרך החינוך לבית קלם. בנו היה המשגיח המפורסם הגה"צ רבי אליהו אלעזר דסלר בעל 'מכתב מאליהו'. 

[1] ניר רשמי נדיר של הישיבה. כולו בכתב יד ובחתימתו בראשי תיבות שמו הפרטי של הרב דסלר. חותם הישיבה. סימני קיפול. קרעים קלים ובלאי בסימני היקפול. מצב טוב. 

מידות: 20 x 32 CM

מידות: 20 x 32 CM