English

פריט 67:

מכתב המלצה על גבי כרטיס אישי בכת"י רבי זלמן סורוצקין מלוצק

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב המלצה שכתב הגאון רבי זלמן סורוצקין גאב"ד לוצק, מגדולי הדור מעבר לכרטיסו האישי. ת"א, תרצ"ה. 

בביקורו של מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין בארץ הקודש, באמצע שנת תרצ"ה לבסס וליישר הדורים בתוך אגודת ישראל ובמושבות בארץ. תוך כדי מהלך ביקורו כתב את מכתב ההמלצה שלפנינו עבור רבי שלמה קוזלובסקי מולזין שהוא בן תורה שלמד כל ימיו בישיבות שונות.

ההמלצה בכתב ידו ובחתימתו 'זלמן סורוטשקין' – כפי שנהג לחתום בימיו בליטא. גם על הכרטיס נכתב 'זלמן בהגה"צ ר' בן ציון זצ"ל סארטשקין נשיא ועד הרבנים הממשלתי לעניני הסמיכה למדינת פולין. אב"ד לוצק'. 


מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין גאב"ד לוצק [תר"מ-תשכ"ו] – תלמיד ישיבות סלובודקה, וולוז'ין וטלז. כיהן כאב"ד לוצק וגליל ווהלין. בשנת ת"ש עלה לארץ ישראל והיה יושב ראש וועד הישיבות בארץ ישראל, נשיא מועצת גדולי התורה ויושב ראש החינוך העצמאי. מחבר הספר 'אזניים לתורה', וספרים נוספים.

כרטיס ביקור אישי מודפס ומעבר לו מכתב הג"ר זלמן סורוצקין בכתב ידו ובחתימתו. נקבי תיוק. כתמים קלים. מצב טוב –  טוב מאוד. 

מידות: 11 x 7 CM

מידות: 11 x 7 CM