English

פריט 7:

כנסת הגדולה. מהדורה חשובה. איזמיר תצ"ד. נדיר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כנסת הגדולה, חשן המשפט, מהדורה בתרא, א, [סי' א-רפט], מאת הגאון רבי חיים בנבנשתי. דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, איזמיר, תצ"ד [1734]. נדיר.


[2], רצב דף, 29 ס"מ. עם הסכמת רבי חיים אבואלעפיא אב"ד איזמיר. בסופו פסק הלכה בענין חריצין תפילין מאת רבי רפאל טריוויש. שני דפים חסרים הושלמו בצילום, בסוף הספר חסרים דפים רצג-שצד [סי' רץ-תכו]. עם חתימות ורישומי בעלים מחוקים, ועם חותמות רבי אליעזר סילבר, רב אגודת הקהילות בספרינגפילד מסצ'וסטס.

הגאון רבי חיים בנבנשתי (שס"ג-תל"ג, 1603-1673) – "המופלא שבסנהדרין, אביר הרועים, מאור עולם, כל רז לא אניס ליה", מגדולי הפוסקים בדורו. תלמיד סבו רבי משה בנבנישתי, תלמיד הגאון רבי יוסף מטראני – מהרימ"ט, רבי יוסף סאמיגה ורבי צמח נארבוני. בהיותו בן עשרים ואחד בשנת שפ"ד נבחר ל"מועצת הזקנים" בקושטא. בשנת ת"ג מונה לרב בעיר חירא שעל יד איזמיר. בשנת תי"ח עבר לעיר איזמיר ולאחר מספר שנים מונה לרב הראשי של העיר. התפרסם בספריו החשובים "כנסת הגדולה", "שיירי כנסת הגודלה, שו"ת "בעי חיי", ועוד.

רבי אליעזר ב"ר בונם צמח סילבר (תרמ"ב-תשכ"ח, 1882-1968) – גאון נפלא ועצום, רב פעלים, נשיא אגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה ונשיא אגודת ישראל של אמריקה. תלמידם של אביו ושל רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, של רבי יוסף ראזין ("הרוגאטשובר"), של רבי חיים מבריסק ושל רבי חיים עוזר גרודזנסקי, שהעניק לו סמיכת חכמים. בשנת 1907 היגר לארה"ב וכיהן כרב בהאריסבורג שבפנסילבניה. בהמשך היה רבה של ספרינגפילד (מסצ'וסטס), רבה של סינסינטי (אוהיו) ורב קהילת "כנסת ישראל" שם. הרב נמנה על מייסדי ארגון ההצלה והסיוע "עזרת תורה" בימי מלחמת העולם הראשונה. בתקופת השואה היה נשיא "ועד ההצלה" שע"י אגודת הרבנים, ופעל רבות להציל בכל דרך אפשרית כמה שיותר יהודים, ולחלץ אותם לאמריקה ולארץ ישראל. מחבר ספרי "ענפי אר"ז" ו"צמח אר"ז".

כריכה מחודשת, דפים קמז-קמח הושלמו בצילום, חסרים דפים רבים בסוף הספר, בלאי בפינות דפים בתחילת הספר ובסופו, כתמים, בדף רמט נחתכה הערה שנכתבה בשולי הדף, מצב בינוני-טוב.