English

פריט 71:

מכתב הסכמה ממרן שר התורה רבי חיים קניבסקי

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הסכמה לספר, עם ברכות רבות בחתימת מרן הגאון שר התורה רבי חיים קניבסקי, בתוספת שורה בעצם כתי"ק. 

מכתב, בכתב יד ובחתימת הגאון רבי יצחק קולדצקי חתן הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי, המאריך במילים ובברכות למי שיסייע לאברך תלמיד חכם מחבר ספרים:

וכל המסיעים יזכו לברכה והצלחה ובריאות ונחת וכל טוב סלה. 


מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מוסיף בעצם כתב ידו הטהורה:  כל הנ"ל נכון ומצוה רבה לסייע חיים קניבסקי. 

נדיר מכתבי הסכמה שמרן הגר"ח מוסיף עליהם שורה שלמה בעצם כתב ידו, המאשרת כל מה שנכתב לפני כן, ומכתב חתנו הגר"י קולדצקי, היה מוסכם על מרן הגר"ח ומוסמך עליו. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הגר"י קולדצקי, מפקסמיליה. כתב יד הגר"י קולדצקי ועליו כתב יד הגר"ח. סימני קיפול. כתמים קלים. מצב טוב מאוד. 


מידות: 21 x 29 CM

מידות: 21 x 29 CM