English

פריט 79:

מכתב ברכות מכ"ק אדמו"ר רבי אברהם מסטריקוב - נשלח לאדמו"ר מראדזין

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ברכות בכתב יד הרה"ק רבי אברהם מסטריקוב, ששלח אל הרה"ק רבי אברהם יששכר מראדזין, תשי"ט. 

במכתבו הוא מברכו בכתב יד קדשו בגמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת מעוטרת בכל ענייני ישועות ונזכה לראות בישועת ישראל ונחמתו במהרה בימינו אמן. 

בהמשך, מבשרו על השגרה המבורכת ואין חדשות ומודה להשי"ת על כל הטוב שגמלנו כן יוסיף הלאה בכל מילי דמיטב.

הרה"ק אדמו"ר רבי אברהם אביגדור נחום מסטריקוב, [תרע"ז-תשס"א] ממשיך זקנו הגדול הרה"ק המפורסם רבי מנחם מענדל מסטריקוב ובנו חביבו של האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב יצחק דן הלוי. נהג נשיאותו בחכמה ובענווה משך עשרות שנים, והוכר בגאונותו העצומה בתורה גם בידי גדולי ליטא ובמיוחד הגאון האדיר הרב מבריסק. בבחרותו למד בישיבת חכמי לובלין, אחר השואה ושנות נדודים בווילנא ובירושלים, התגורר בתל אביב ובאחרית ימיו עבר לבני ברק ובה כונן חצר סטריקוב מחדש. 

הנמען:

הרה"ק רבי אברהם ישכר אנגלארד מראדזין [תרס"ט-תשס"ו] בנו של הגה"ק רבי ישעי' אב"ד סוסנביץ ונכדו של הגה"ק רבי נתן מקרימלוב מגזע צדיקי בית ראדומסק. הרבי ר' אברהם ישכר היה חתנו של הרה"ק התפארת יוסף מראדזין וגיסו של הרה"ק רבי שמואל מראדזין. וחר השואה הפצירו בו שרידי חצר איזביצה ראדזין שימשיך למלא מקום חותנו וגיסו בזיוו"ר ומאז הוכר כאדמו"ר מראדזין. התגורר בארה"ב ולימים עלה לארץ הקודש ובית מדרשו ברחוב אהרונסון בבני ברק נעשה לאבן שואבת בסביבתו. חידש את מסורת צביעת התכלת כפי מסורת בית ראדזין ותגליתו של הרה"ק המפורסם בעל 'התכלת' ורבים התעוררו לעניין התכלת בציצית בעקבותיו. 

[1] ניר מכתבים של איגרות אוויר. כולו בכתב יד הרבי מסטריקוב ובחתימתו הק'. סימני קיפול. חותם הדואר. בלאי קל. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 18 x 30 CM

מידות: 18 x 30 CM