English

פריט 84:

'המצפה בכיליון לישועת ד' ! מכתב ארוך בחידושי תורה בכתי"ק מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'המצפה בכיליון לישועת ד' ! מכתב ארוך בחידושי תורה בכתי"ק מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך, מעמודי ההוראה שבדור הנוכחי. תשמ"ה. 


מכתב ארוך בכתב יד הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך, ראב"ד בית דינא רבה של העדה החרדית בירושלים, נשלח אל הגאון הצעיר המופלא רבי חנוך העניך קרלנשטיין, בן הגאון רבי דוב צבי ראש ישיבת גרודנא באשדוד. 

בתוך הדברים מביא מחידושי גיסו מרן זקן ראשי הישיבות רבי דוד הלוי סאלאוויצ'יק, וכן מביא מדברי האחרונים כמו רבי חיים מבריסק ועוד. 

הגר"מ שטרנבוך מאשר בשמחה קבלת ספרו החדש של רבי העניך קרלנשטיין 'חק המלך' ומאריך בחידושים על דבריו. 

[1] ניר מכתבים רשמי. כולו בכתב יד מרן ראב"ד ירושלים. תיקונים בעט ועוד. סימני קיפול. מצב טוב מאוד.

מידות: 21 x 27 CM

מידות: 21 x 27 CM