English

פריט 9:

המהדורה הראשונה של קיצור אלשיך. אמשטרדם תק"ח-1748. נדיר מאוד.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קיצור אלשיך על התורה, מאת רבי יוסף ב"ר אריה ליב, דיין קהילת לובלין. דפוס יתמי שלמה פרופס כ"ץ, אמשטרדם, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה, נדיר.


[1], סז דף, 20 ס"מ. עם הסכמת אב"ד הקהילה האשכנזית באמסטרדם, רבי אריה ליב ב"ר שאול.
הספר יצא גם בתבנית קטנה, באותה שנה באותו בית דפוס.
הפירוש לשירת הים לא הודפס בספר, והמחבר הוסיף הערה המפנה את הקוראים למצוא את הפירוש בספרו "חותם ה' ", שהדפיס בשנת תק"ג.

כריכה חדשה, כתמים, מצב טוב.