English

פריט 92:

מצפון זהב יאתה! שיירי אפיקומן מאת הרה"ק מטאהש זקן צדיקי הדור האחרון.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שיירי מצוה מעכבין את הפורענות – סגולה נפלאה ומיוחדת, שיירי מצת אפיקומן של מרן הרב הקדוש ציס"ע רבי משולם פייש מטאהש. 

ידועה ומפורסמת סגולת שיירי מצווה שלפנינו. כבר בגמרא מסכת סוכה דף ל"ח איתא 'שיירי מצוה מעכבין את הפורענות',

סגולת שיירי אפיקומן: ידועים ומפורסמים כסגולה לעשירות, לרפואה, לבנים, לשמירה מעולה ולכל העניינים.
בספר קיצור של"ה, בהנהגות ליל הסדר, מביא את הסגולה הזאת
לעשירות: רבינו הרה"ק מטאהש מביא בהגדתו רמז לעשירות משיירי אפיקומן על הפסוק 'מצפון – זהב יאתה' והוא רמז על סימן 'צפון' בליל הסדר.
כמו כן אמר הרה"ק מטאהש כי הוא סגולה לזייוג הגון בקרוב,
מלשון הפסוק 'מצפון זהב יאתה' – זה"ב ראשי תיבות זיווג הגון בקרוב. 
לבנים: כן כתב בספר אמרי נועם להרה"ק מדז'יקוב, בסוד הפסוק 'וצפונך תמלא בטנם', שהוא סגולה להיפקד בזש"ק.
לשמירה: כן איתא בשם הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, בספרו 'הישר והטוב' ולרפואה: כך כתב בספר הק' מאור ושמש.

הרב הק' רבי משולם פייש מטאהש [תרפ"א – תשע"ה]. נולד בטאהש להרה"ק רבי מרדכי בנו של הרה"ק רבי אלימלך ונכדו של השרף מטאהש. שנותיו הצעירות עברו עליו בעבודת ה' בסילודין למעלה משכל האנושי. בגיל י"ב נסע ללמוד אצל דודו הגה"ק רבי אשר לאווי בקאלוב. עבר וסבל מאוד את מוראות הרשעים הנאצים, אולם גם שם לא וויתר על קוצו של יו"ד בתחבולות שונות ובמסירות נפש עד אין קץ. בבור הגלות במחנה המוות אושוויץ איבד את רוב בני משפחתו, אולם התחזק בה' אלוקיו והיה עמוד וסמל לאמונת אומן ורבים השיב מעוון. אחר המלחמה החל לשמש באדמורו"ת ומנהיג את שארית הפליטה מתלמידי ומקושרי בית אבותיו ואודים מוצלים מאש. כעבור זמן קצר עבר להתגורר בקנדה שם פקע שמו בכל העולם היהודי כפועל ישועות מופלא ביותר, תל תלפיות לרבבות אלפי ישראל. העמיד תלמידים הגונים למאות ואלפים, עבד את בוראו באמת ובתמים. בעשרים שנותיו האחרונות גברה הנהירה לחצר קרית טאהש והיה לעמוד צלותהון של ישראל בדור האחרון. 

[1] נילון ובו נתונה שיירי המצה אפיקומן. מצורף אישור המוכר. 

מידות: 6 x 9 CM

מידות: 6 x 9 CM