English

פריט 93:

מכתב בחידושי תורה מהגאון רבי יו"ט ליפמן אדלר מבאניהאד

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב תורני בהלכות מעשה הקרבנות מאת הגאון רבי יום טוב ליפמן אדלר מבאניהאד אב"ד בייאה (חתן הגה"צ רבי יואל אונגר בעל "תשובת ריב"א") – פאקש, ניסן תרל"ג


מכתב תורני בכתב-ידו וחתימתו של רבי יום טוב ליפמן אדלר, העוסק בביאור דברי הרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות בעניין שטיפה ומירוק של הכלים שהתבשלו בהם בשר קדשים.

הגאון רבי יום טוב ליפמן אדלר (נפטר אלול תרע"ג/תרע"ד) היה תלמידם של גדולי וגאוני הונגריה ואשכנז: ה"כתב סופר", ה"מחנה חיים", רבי עזריאל הילדסהיימר ועוד. בשנת תרכ"ו נישא למרת מרים בת הגה"צ המפורסם רבי יואל אונגר אב"ד פאקש, בעל "תשובת ריב"א". כיהן בתחילה כמו"צ בפאקש, ומשנת תרל"ט כיהן כאב"ד בייאה עד לפטירתו. חותנו הגדול הגה"צ רבי יואל אונגר כותב עליו חמש שנים לאחר נישואיו אל ידידו הג"ר עזריאל הילדסהיימר: "זה לו חמש שנים שבתו פה באהל תורה בהתמדה רבה ושקידה עצומה, ממש שם לילות כימים, וירא שמים וסר מרע והולך בדרך תמים בנתיבות שהתורה נקנית בהם. גם הוצק חן בשפתיו חכו ממתקים ומושך לבות שומעיו במוסריו הנעימים, וראוי הוא לשום משרת הרבנות גם בקהלה גדולה… ".

[1] דף (2 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.