English

פריט 95:

איגרת חשובה בעניין עריכת חופות בערש"ק רבי משה שטאמפפער דיין קאפאשוואר. חלקה לא נדפסה.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מאת רבי משה שטאמפפער, דיין בקאפאשוואר. נשלח אל רבי אליהו מנחם גאיטיין אב"ד העדיעס. קאפאשוואר, אלול תרל"ה.

המכתב עוסק בעניין עריכת חופה בערב שבת, ועל תענית חתן וכלה ביום חופתם לאחר צאת הכוכבים טרם החופה.

חציו השני של המכתב נדפס בספר "זכרון אבות" (בני ברק תשל"א), עמ' קפח. חציו הראשון לא נדפס.

[2] דף (3 עמודים כתובים). 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים.