English

פריט 99:

איגרת הג"ר מנחם מנדל בודק לבעל הלב העברי, ביסודות אמונת צדיקים

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך ומרתק בכתב-ידו של הגאון החסיד המקובל רבי מנחם מנדל בודק בעל "סדר הדורות החדש" – נכתב לידידו הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר בעל "לב העברי" – מכתב יסודי בו מעמיק לבאר את יסודות האמונה בצדיקים והתקשרות לצדיקים ומקורותיהם בתורת הנגלה והנסתר – לבוב, אייר תרל"ב


3 עמודים גדולים מלאי תוכן מעניין.

המכתב שלפנינו נכתב לרע"י שלזינגר על מנת לקנותו לחבר בענייני עבודת השם. וכך כותב רמ"מ בודק לידידו בתחילת מכתבו: "ואנכי ידעתי את נפשי כי אי אפשר להקנות שלימות בנפש בלי חבר. וזה כשתי חדשים נשארתי גלמוד, כי חברי שהי' לי כעשרים שנה שבק לן חיי, ואני מאז הכרתי את רו"כ יש לי געגועים והשתוקקות לחבר עמו, ואקוה כי האגרות אשר יהיו בינינו, אף כי מעט יהיו, המה יהיו לנו לתועלת גדול… ".

המכתב נדפס בשנת תש"ע בקובץ 'עץ חיים', באבוב, יא, עמ' לט ואילך.

הגאון החסיד המקובל רבי מנחם מנדל בודק (תקפ"ה ? – תרל"ה. אנצי' לחסידות, ג, עמ' צא-צב) נודע כספרא רבה וכאיש אשכולות. חיבר פירוש על תיקוני זהר בשם "זכרון מנחם", ו"עינות מים" על אגדה והלכה. אך בעיקר התפרסם על שם ספרי תולדות הצדיקים שחיבר בעילום שם ונדפסו במהדורות רבות: ספרי "מפעלות צדיקים", "פאר מקדושים" ו"מעשה צדיקים", אך ספרו המפורסם ביותר שהוציא לו שם עולם הוא הספר "סדר הדורות החדש" בו כתב את תולדות מרן הבעש"ט, תלמידיו ותלמידי תלמידיו. היה תלמידו של הגאון המפורסם רבי יוסף שאול נתנזון בעל "שואל ומשיב" (שאף ממביא בשו"תים שלו מדברי תלמידו רמ"מ, ואף כתב אליו מספר תשובות). היה מקושר בכל עוז ותעצומות אל הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב. הסתופף בצילם של הרה"ק השר שלום מבעלזא והרה"ק רבי מאיר מפרימשלאן. בספרו "זכרון מנחם" על התיקונ"ז שנדפס מעט לאחר פטירתו, מספר המו"ל בדף השער על המחבר: "כמו שהיה לימודו בנגלה מתון ומסיק שמעתתא אליבא דהלכתא , וכן בנסתרות שקל בפלס כל ענין וענין הדק הטיב, וכל זה זכה יען שקדם ללמוד ביגיעה רבה ש"ס ופוסקים וחידש כמה חידושי דאורייתא, ואחר כך נשא לבו אותו ליעול בהיכלא דמלכא מלכו של עולם ללמוד בנסתרות,
וד' הצליח בידו וכיון בכמה ענינים לאמתו כאשר העיד עליו אחד מצדיקי גדולי הדור… ".

[2] דף (3 עמודים כתובים). 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקבי עש. סימני קיפול.