English

נדירים! - אדר ב' תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מגילת אסתר מהודרת מסופר חסיד ירא שמים - שנות התש"ל
מגילת אסתר מהודרת מסופר חסיד ירא שמים - שנות התש"ל מגילת אסתר בגודל מוקטן בכתב יד סופר הסת"ם החסיד רבי אליעזר פרידמאנן, שכתבה בשנת תשל"א.

מחיר פתיחה:

2700

פריט 2:
מגילת אסתר מקלף נתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור,
מגילת אסתר מקלף נתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור, מגילת אסתר מקלף הנתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור, עבודת בצלאל ירושלים, ובראשו עיטורים בטכניקת פיליגרן כולל כדור כסף בראש. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 3:
מגילת אסתר - נרתיק עבודת אמנות. מיוחד!
מגילת אסתר - נרתיק עבודת אמנות. מיוחד! מגילת אסתר מקלף, בכתב אשורית נאה ומהודר, נתונה בידית עשויה מעצם, מגולפת ומפוארת. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 4:
יוסף לקח על מגלת אסתר, המבורג תע"א
יוסף לקח על מגלת אסתר, המבורג תע"א  פירוש יוסף לקח על מגלת אסתר, מאת רבי אליעזר אשכנזי – המבורג תע"א – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

300

פריט 5:
אזהרות לרבינו יצחק אלברגלוני. דפוס בק. ירושלים, תר"ב. -נדיר-
אזהרות לרבינו יצחק אלברגלוני. דפוס בק. ירושלים, תר"ב. -נדיר- אזהרות להגאון רבינו יצחק בר ראובן [אלברגלוני], שנהגו לקרותם בכל ערי המערב. דפוס ישראל [ב"ק], ירושלים, תר"ב [1842]. נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 6:
דברי שלום ירושלם, תר"ג - 1843. מהדורה ראשונה
דברי שלום ירושלם, תר"ג - 1843. מהדורה ראשונה דברי שלום, מאת המקובל האלוקי רבי רפאל אברהם שלום שרעבי. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ג [1843]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 7:
ספר הישר. דפוס ירושלם תרכ"ד. נדיר.
ספר הישר. דפוס ירושלם תרכ"ד. נדיר. ספר הישר, על תוכחת מוסר מרבינו יעקב תם בעל התוספות. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה [סלומון], ירושלים, תרכ"ד [1864]. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 8:
מכתב ארוך מהרב קוק למען המושבות
מכתב ארוך מהרב קוק למען המושבות מכתב ארוך, שני דפים ארכו, ששלח הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן 'הרב קוק' מייסד הרבנות הראשית לישראל, אל הגאון הגדול רבי אליעזר סילווער וחברי אגודת הרבנים האורטודוקסיים למען המושבות זכרון יעקב וראשון לציון ואגודות הכורמים שבהן. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 9:
פנקס רשימות מישיבת עץ חיים - אזכור גדולי הרבנים בירושלים
פנקס רשימות מישיבת עץ חיים - אזכור גדולי הרבנים בירושלים פנקס רשימות בעניינים כספיים, הכנסות והוצאות, תרומות והלוואות של ישיבת ותלמוד תורה "עץ חיים" בירושלים, מתאריכים אלול תרע"ד-כסלו תרע"ז

מחיר פתיחה:

500

פריט 10:
הזמנות מרבני ירושלים ומשפחות חשובות בעיה"ק תר"פ-תר"צ לערך
הזמנות מרבני ירושלים ומשפחות חשובות בעיה"ק תר"פ-תר"צ לערך מקבץ מרתק של הזמנות מראשי משפחות בירושלים, רבנים, גאונים ואנשי שם, בעיקר בין השנים תר"פ - תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 11:
-היסטורי!- כרוז נגד השתתפות בבחירות , בכתי"ק גדולי הדור חברי הביד"צ
-היסטורי!- כרוז נגד השתתפות בבחירות , בכתי"ק גדולי הדור חברי הביד"צ היסטורי! טיוטת כרוז נגד השתתפו בבחירות לכנסת, עם תיקונים וחתימות בכתי"ק גדולי הדור דייני הביד"צ ובראשם מרנן גאב"ד ירושלים המנחת יצחק, כקש"ת הגרמ"א פריינד וכקש"ת הגרי"מ דושינסקיא. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 12:
מרן בעל 'לפלגות ראובן' גאב"ד ירושלים
מרן בעל 'לפלגות ראובן' גאב"ד ירושלים איגרת חידושי תורה וברכות מאליפות, ב' עמודים מלאים, בכתב יד קודש הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס גאב"ד ירושלים ובעל 'לפלגות ראובן', מגדולי הדור. תש"ה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 13:
איגרת מרן המנחת יצחק אל השרידי אש
איגרת מרן המנחת יצחק אל השרידי אש איגרת נדירה ממרן רבי יצחק יעקב ווייס גאב"ד ירושלים ומרא דארעא דישראל, בימיו כראב"ד מנצסתר, אל הגאון המופלג רבי יחיאל יעקב וויינברג בעל 'שרידי אש', בה מתאר את עמלו הרב בהוצאת ספריו הכבירים 'מנחת יצחק'. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 14:
איגרת ברכות בחתימת גדולי פוסקי הדור הקודם
איגרת ברכות בחתימת גדולי פוסקי הדור הקודם איגרת ברכות למסייעים ומחזיקים באברכי כולל הרש"ש בבני ברק, בחתימת יד קודש מרנן השבט הלוי רבי שמואל הלוי ואזנר ודייני בית דינא רבה בירושלים. תשד"מ. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 15:
היה שייך להגה"ק רבי יעקב ענתבי עם הגהות בכתי"ק
היה שייך להגה"ק רבי יעקב ענתבי עם הגהות בכתי"ק שמע יעקב וארעא דרבנן, מאת רבי ישראל יעקב אלגאזי. קושטנדינא, תק"ה [1745]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק האישי של רבי יעקב ענתבי עם הגהות בכתב יד קודשו.

מחיר פתיחה:

600

פריט 16:
'סמיכה לחיים' רבי חיים פלאג'י. שאלוניקי, תקפ"ו. -מהדורה ראשונה עותק מיוחס-.
'סמיכה לחיים' רבי חיים פלאג'י. שאלוניקי, תקפ"ו. -מהדורה ראשונה עותק מיוחס-. שו"ת סמיכה לחיים, מאת רבי חיים פאלאג'י. שלוניקי, תקפ"ו [1826]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

350

פריט 17:
כתי"ק רבי יעקב צמח עם חתימת יד קודשו , לא נדפס
כתי"ק רבי יעקב צמח עם חתימת יד קודשו , לא נדפס כתב-יד, עמוד בכתב-יד קדשו וחתימתו של המקובל האלוקי רבי יעקב צמח, מתוך חיבורו על ספר הזהר שלא נדפס מעולם – על הכוונות והייחודים של אהרן הכהן בהדלקת המנורה - ירושלים, ראשית שנות הת'

מחיר פתיחה:

10000

פריט 18:
חיבור סגולות וקמעות בכתב יד
חיבור סגולות וקמעות בכתב יד דפים בכתב יד, חיבור בענייני סגולות וקמעות לאהבה, למי שאבד דעתו, לחולי נכפה ולאוכל מאכלים רעים ועוד.

מחיר פתיחה:

600

פריט 19:
עתי"ק הכף החיים, דרוש לשבת שובה ופסקי הלכה
עתי"ק הכף החיים, דרוש לשבת שובה ופסקי הלכה עמודים בעצם כתב יד קדשו של הכף החיים רבי יעקב חיים סופר, דרוש לשבת שובה ופרשת וילך עם פסק הלכה בהלכות תשובה.

מחיר פתיחה:

600

פריט 20:
'אני פליט מעיר העתיקא' זקן המקובלים רבי יצחק כדורי - היסטורי
'אני פליט מעיר העתיקא' זקן המקובלים רבי יצחק כדורי - היסטורי דף בכתב יד הגאון הצדיק זקן המקובלים רבי יצחק כדורי ובו כתב פרטיו ושמות ילדיו. תש"י בערך. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 21:
מקנה אברהם. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תרי"ח - תרי"ט -עותק רבני מיוחס-
מקנה אברהם. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תרי"ח - תרי"ט -עותק רבני מיוחס- מקנה אברהם, מאת רבי אברהם שיראנו. שאלוניקי, תרי"ח-תרי"ט [1858]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

300

פריט 22:
קונטרס נדיר 'מכשירי מילה' ליוורנו תקנ"ג. מהדורה ראשונה.
קונטרס נדיר 'מכשירי מילה' ליוורנו תקנ"ג. מהדורה ראשונה. קונטרס מכשירי מילה, מאת רבי רבי אליהו הלוי שמאע. ליוורנו, תקנ"ג [1793]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 23:
ספר חמשה ספרים. לינעוויל, תקס"ז. - נדיר - מהדורה יחידה -
ספר חמשה ספרים. לינעוויל, תקס"ז. - נדיר - מהדורה יחידה - ספר חמשה ספרים. לינעוויל, תקס"ז [1807]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

350

פריט 24:
הנהגות אדם, רוסיה פולין, שנות הת"ק.
הנהגות אדם, רוסיה פולין, שנות הת"ק. ספר הנהגות אדם, הנהגות דינים תפילות וכוונות על פי קבלת האר"י שנמצאו בכתבי רבי דוד אופנהים, [מאת רבי יהודה ליב ליפשיץ]. [רוסיה-פולין, ת"ק-]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 25:
תורה אור, בולוניא רצ"ח - 1538
תורה אור, בולוניא רצ"ח - 1538 ספר תורה אור, מאת החכם רבי דון יוסף אבן יחיא – בולוניא רח"צ – מהדורה ראשונה ונדירה

מחיר פתיחה:

3000

פריט 26:
סמ"ג. בומבירגי שנת ש"ז - 1547. נדיר.
סמ"ג. בומבירגי שנת ש"ז - 1547. נדיר. ספר מצות הגדול, הסמ"ג, מאת רבינו משה מקוצי. דפוס דניאל בומבירגי, ש"ז [1547]. נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 27:
ספר משנה תורה להרמב"ם, חלק שני, ספרי נשים וקדושה – ונציה של"ד – המהדורה הראשונה...
ספר משנה תורה להרמב"ם, חלק שני, ספרי נשים וקדושה – ונציה של"ד – המהדורה הראשונה... ספר משנה תורה להרמב"ם, חלק שני, ספרי נשים וקדושה – ונציה של"ד – המהדורה הראשונה של ה"כסף משנה" – נדפס בחיי המחבר מרן ה"בית יוסף" – מאות הגהות בכתיבה איטלקית, בהן נעתק נוסח מקוצר ושונה של "הגהות מיימוניות"

מחיר פתיחה:

3500

פריט 28:
מאות הגהות בכתב יד הטיב גיטין
מאות הגהות בכתב יד הטיב גיטין שלחן ערוך אורח חיים, חלק ג' - וינה תקס"ח – מאות הגהות ארוכות בכתב-יד הגאונים רבי צבי הירש הלר (ר' צבי הירש חריף) בעל "טיב גיטין", ושל בנו הגאון רבי מנחם מנדל אב"ד אלמאש – לא נדפסו

מחיר פתיחה:

3000

פריט 29:
ספר עם הגהות בכתי"ק רבי נתן אדלר
ספר עם הגהות בכתי"ק רבי נתן אדלר ספר מאוצר ספריו של "הנשר הגדול" הגאון הקדוש "החסיד שבכהונה" רבי נתן אדלר מפפד"מ, רבו המובהק של מרן ה"חתם סופר" - ספר אהל יעקב על אגדות הש"ס, מאת רבי יעקב כהנא שפירא אב"ד טיקטין – פרנקפורט דאודר, תע"ט – מהדורה ראשונה - ווריאנט

מחיר פתיחה:

500

פריט 30:
בית מאיר. מחיי המחבר. לעמבערג תקצ"ו. - הגהות רבות מתלמידי מרנא החתם סופר -
בית מאיר. מחיי המחבר. לעמבערג תקצ"ו. - הגהות רבות מתלמידי מרנא החתם סופר - 'עמוק עמוק מי ימצאנה'! בית מאיר, על שלחן ערוך אבן העזר. יצא לאור בחיי המחבר. למברג, תקצ"ו 1836. עותק מיוחס עם חתימות תלמידי מרנא החתם סופר, הגאונים הגדולים רבי דוד כ"ץ ביסטריטץ אב"ד מילכדארף ורבי משה הערצפעלד אב"ד סילאש, והגהות רבות בכתב יד על הספר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 31:
חידושי תורה ממרנא החתם סופר בכתי"ק מהר"ם שיק
חידושי תורה ממרנא החתם סופר בכתי"ק מהר"ם שיק חידושי תורה על סוגיות מסכת נדרים בעצם כתי"ק הגאון האדיר מהר"ם שיק, מתורת רבו מרנא החתם סופר. כתוב משני צדדיו.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 32:
סדר שאלת חלום מהאר"י בכי"ק של הגה"ק רבי מאיר איזנשטט אב"ד אונגוואר. המהר"ם א"ש
סדר שאלת חלום מהאר"י בכי"ק של הגה"ק רבי מאיר איזנשטט אב"ד אונגוואר. המהר"ם א"ש בחלום אדבר בו ! סדר שאלת חלום מהאר"י, ותפלה לאומרה אחר קריאת שמע שעל המטה בכתב-יד קדשו של מחבר התפלה הגה"ק רבי מאיר איזנשטטר אב"ד אונגוואר, בעל ה"אמרי אש" (מהר"ם א"ש) מגדולי תלמידי ה"חתם סופר" - גדול רבני הונגריה בזמנו.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 33:
כתי"ק רבי זאב וואלף חיות תלמיד החת"ס
כתי"ק רבי זאב וואלף חיות תלמיד החת"ס קבלה צבעונית על צדקה עבור "החברה קדישא גומלי חסדים", מאוירת בכתב-יד - בחתימת הגאון רבי בנימין זאב וואלף חיות אב"ד ווארפאלאטא, תלמיד ה"חתם סופר" – ווארפאלאטא, א' דראש חודש אדר תקפ"ב

מחיר פתיחה:

300

פריט 34:
בני אהובה, מהדורה ראשונה, תקע"ט עותק רבי חיים מקיצע
בני אהובה, מהדורה ראשונה, תקע"ט עותק רבי חיים מקיצע ספר בני אהובה, ג' חלקים בכרך אחד. מהגה"ק רבינו יהונתן אייבשיץ. מהדורה ראשונה. פראג, תקע"ט - 1819. עותק חתום בחתי"ק הגאון הגדול רבי חיים מקיצע

מחיר פתיחה:

300

פריט 35:
חידושי מרן חתם סופר, בכתב יד תלמיד.
חידושי מרן חתם סופר, בכתב יד תלמיד. כתב-יד, עשרים עמודים, חידושים על תחילת מסכת ביצה מאת מרן ה"חתם סופר" – העתקת תלמיד

מחיר פתיחה:

300

פריט 36:
הספד על רבי חיים מוואלאז'ין. -מהדורה יחידה ונדירה משנת פטירתו. -
הספד על רבי חיים מוואלאז'ין. -מהדורה יחידה ונדירה משנת פטירתו. - ספר נחל דמעה – הספד על רבי חיים מוולאז'ין, מאת רבי צבי הירש קצנלבוגן מווילנא – ווילנא, תקפ"א – מהדורה יחידה – נדפס בשנת הסתלקות הגר"ח מוולוז'ין

מחיר פתיחה:

500

פריט 37:
חידושים בכתב יד מגאוני ליטא. קובנא, תר"ע – לא נדפס
חידושים בכתב יד מגאוני ליטא. קובנא, תר"ע – לא נדפס כרך כתב-יד, חידושים בסוגיות שונות – זאמלאן (פלך קובנא), תר"ע – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1000

פריט 38:
תשובה בהלכה מהגאון האדיר רבי איצל'ה פאנאוויזער
תשובה בהלכה מהגאון האדיר רבי איצל'ה פאנאוויזער תשובה בהלכות מקוואות בכתב-יד הגאון האדיר המפורסם רבי יצחק יעקב רבינוביץ אב"ד פוניבז' (ר' איצל'ה מפוניבז') – פוניבז', תשרי תר"ע

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
ברכות לבית נאמן בישראל - ממרן הגרח"ע מווילנא
ברכות לבית נאמן בישראל - ממרן הגרח"ע מווילנא מכתב ברכות לנישואין ואיחולי בניית בית נאמן בישראל - בעצם כתב יד מרן הגרח"ע מווילנא. ווילנא תרח"צ. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 40:
הגהות בכתב יד המהרש"ל
הגהות בכתב יד המהרש"ל אש שחורה על גבי אש לבנה – הגהה ארוכה בכתב-יד קדשו של איש האלוקים רבינו המהרש"ל על שולי הגליון של ביאור ה"מזרחי" על רש"י על התורה - סגולה להבריח הקליפות והחיצונים

מחיר פתיחה:

16000

פריט 41:
ים של שלמה. מהדורה ראשונה. אלטונא ת"ק - 1740 עותק מיוחס
ים של שלמה. מהדורה ראשונה. אלטונא ת"ק - 1740 עותק מיוחס ספר ים של שלמה על מסכת יבמות – אלטונא ת"ק – מהדורה ראשונה – חתימת הגאון רבי אביעזרי זעליג אויערבאך אב"ד פוסוויילר (אלזס), מגדולי תלמידי רבי יהונתן אייבשיץ ומכותבי תורתו לדורות, מגאוני רבני אשכנז בדורו – חתימתו נדירה מאד

מחיר פתיחה:

350

פריט 42:
שו"ת מהרש"ל, לעמבערג תרכ"ט. עותק הרה"ק רבי יעקב ישראל וישרון רובין מסוליצא
שו"ת מהרש"ל, לעמבערג תרכ"ט. עותק הרה"ק רבי יעקב ישראל וישרון רובין מסוליצא שו"ת מהרש"ל. מהדורת לעמבערג תרכ"ט. עותק הרה"ק רבי יעקב ישראל וישרון רבין מסוליצא, עם הגהה בכתי"ק. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
ברכות מהרה"ק רבי ישראל מסטולין 'הפרנקפורטער' בחתי"ק
ברכות מהרה"ק רבי ישראל מסטולין 'הפרנקפורטער' בחתי"ק מכתב מאת הרה"ק ה"אור ישראל" מסטולין, בחתימת יד קדשו – נשלח אל הרה"ק רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב ולראשי חסידי סטולין בארץ הקודש – אודות שיפוץ בית הכנסת של חסידי סטולין בטבריה, בית כנסת שהיה בעבר בית מדרשו של הרה"ק רמ"מ מוויטבסק – סטולין, כסלו תרנ"ה

מחיר פתיחה:

5000

פריט 44:
הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין
הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין מכתב מעניין בכתי"ק הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין ובחתימתו, שכתבו בימי הנופש. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 45:
חג כשר ושמח! ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין
חג כשר ושמח! ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד, ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

500

פריט 46:
איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בכתי"ק רבי משה מסטולין
איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בכתי"ק רבי משה מסטולין איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בעצם כתי"ק של הרבי הקדוש רבי משה מסטולין ובחתימתו וחותמתו, צעיר בניו של הרה"ק רבי ישראל מקרלין 'הפרנקפורטר', לכבוד חג הפסח, בתמיכה לתלמידי הישיבה וברכות מרוממות לחג הפסח. ללא תאריך. שנות התר"ץ.

מחיר פתיחה:

700

פריט 47:
ברכות בכתי"ק הרה"ק 'דער דעטרויטער' מקרלין
ברכות בכתי"ק הרה"ק 'דער דעטרויטער' מקרלין מכתב ברכות מיוחד לשנה החדשה, לנחת מהילדים ולהצלחה גדולה, בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יעקב חיים מדעטרויט. ערב יום הקדוש, סוף שנות התר"צ. נדיר! 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 48:
תלמוד ירושלמי. קאפוסט, תקע"ב. -הסכמות הרה"ק מבארדיטשוב ורבי חיים מוואלאזין-
תלמוד ירושלמי. קאפוסט, תקע"ב. -הסכמות הרה"ק מבארדיטשוב ורבי חיים מוואלאזין- תלמוד ירושלמי, סדר זרעים, עם פירוש מאת רבי אליהו מפולדה. דפוס רבי ישראל ב"ר יצחק יפה, קאפוסט [שקלוב?], תקע"ב [1812]. נדיר. עם הסכמות חשובות ממהדורת קאפוסט, ובהם זה לצד זה הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב סניגורן של ישראל והסכמת הגאון האדיר רבי חיים מוואלאזין. עשרות הגהות למדניות משנות הת"ק שלא נדפסו

מחיר פתיחה:

1000

פריט 49:
הקדשה מיוחדת מהסטייפלר בכתי"ק על ספרו קהלות יעקב.
הקדשה מיוחדת מהסטייפלר בכתי"ק על ספרו קהלות יעקב. קהלות יעקב, ט: סנהדרין פסחים וליקוטים מאת הרב הגאון רבי יעקב קניבסקי, ובסופו קונטרס אשר לשלמה במסכת חולין. דפוס המסורה, ירושלים, תשי"ד [1954], עם הקדשה בכתב יד קדשו של המחבר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 50:
תשובות בהלכות תשעה באב, ממרן הגר"ח קניבסקי
תשובות בהלכות תשעה באב, ממרן הגר"ח קניבסקי תשובות בהלכות שמחות ודיני תשעת הימים ותשעה באב, בעצם כתב יד מרן הגאון האדיר שר התורה רבי חיים קניבסקי, תשנ"ה. 

מחיר פתיחה:

200