English

פריט 10:

הזמנות מרבני ירושלים ומשפחות חשובות בעיה"ק תר"פ-תר"צ לערך

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקבץ מרתק של הזמנות מראשי משפחות בירושלים, רבנים, גאונים ואנשי שם, בעיקר בין השנים תר"פ – תרצ"ג. 

ההזמנות הקיימות מכילות מגוון חשוב ומיוחד של משפחות חשובות, פארות יחס ומהן השתרגו ענפים חשובים בישראל ובפרט בעיר הקודש ירושלים. 

• נישואי החתן יחיאל יהודה בן ר' דוד זיידל שלעזינגער ומרת מרים, והכלה חי' פראדיל בת הגאון רבי ישראל זאב מינצבערג. ראב"ד מקהלות החסידים בעיר הקודש. 

• נישואי החתן דוד בן ר' מרדכי יצחק סאמעט והכלה מאטל פיגא בת ר' יוסף אדלער, מגדולי היחס, נכד הרבי רבי אלימלך והרה"ק מלעלוב.

• נישואי החתן יצחק בן ר' פינחס אליעזר הכהן פקשר – מהמשפחות החשובות והמסועפות בירושלים, עם הכלה לאה צפרה בת ר' אליהו נחום פרוש גליקמן – מגדולי תלמידי החכמים ונקיי הדעת בעיר.

• שמחת בר מצוה של הבחור אברהם ליב קליין בן רבי פנחס דוד קליין לימים מייסד ישיבת המתמידים וראשה ומשגיח ישיבת רוז'ין. מצאצאיו משפחות חשובות וארזים שנטע בישראל. 

• נישואי החתן זלמן בן ר' אליהו יוסף ריבלין והכלה רבקה בת ר' משה רבלין. 

• נישואי החתן יעקב יצחק בן רבי יוסף אדלער עם הכלה מרים גיטל בת ר' מרדכי דוד ברים – אבי הגאונים הגדולים לבית משפחת ברים.

• נישואי החתן זיידא משה בן ר' אברהם ודבורה שיפמאן עם הכלה מרת ברכה בת ר' מרדכי אהרן פישמן מחשובי ופארי חסידי באיאן ורעייתו רייזל.

• נישואי החתן אברהם יעקב בן ר' אלטער בן ציון וחנה מלכה ספרנוביטץ עם הכלה צפורה בת ר' מאיר ורבקה חי' אייכלער, אבי משפחות חשובות בירושלים.

• נישואי החתן דוד אורי בן ר' יוסף חיים שעהנבערגער והכלה אלישבע חי' בת ר' משה וואלדמאן ורעיתו אסתר. 

• נישואי החתן מרדכי ליב בן ר' אלטיר חיים הלוי שיפמאן מטבריא עם הכלה תמר וויטא בת ר' מנדל געלבשטיין, בחתימת אחי הכלה שמעון ויעקב געלבשטיין.. 


• נישואי החתן אברהם בן ר' שמעון הלוי וגב' מאכיש וואלעס והכלה פערל בת ר' חיים אשר זעליג ומרת רחל לאה צוועבנער. ניני ונכדי הגאון רבי אברהם שאג. 


• נישואי החתן שבתי בן מרת מרים היילפערין מטרענסטענע והכלה שרה בת ליפא לעדערמאן ורעיתו חינקע. מאחורי המכתב הזה מכתב ביידיש באריכות עם פרטים שונים. 


• הזמנה לנישואי הכלה חי' רוחמה בת הגאון הצדיק רבי שמואל הלל שיינקר חתנו הגדול של מרן הגרי"ח זאננעפעלד מרא דארעא קדישא, עם החתן רבי צבי הכהן קופשיץ בן הגאון רבי ישראל אהרן הכהן קאפשיץ – חמיו וחמותו של מרן הגר"נ קרליץ וראשי משפחות חשובות מאוד בישראל. 

מאחורי המכתב איגרת שלמה בכתב יד הגאון הצדיק רבי שמואל הלל, אל המיועד להיות חתנו שהזמנה לנישואיו מעבר לדף. 

[14] הזמנות מודפסות, מהן אחדות שמאחוריהן מכתבים אישיים מאישים חשובים. כל ההזמנות לנישואין מלבד הזמנה אחת לבר מצוה. 

מצב מרבית ההזמנות בלוי מעט, אולם כולן שלמות. חלקן במצב טוב מאוד.

מצב כללי טוב.