English

פריט 12:

מרן בעל 'לפלגות ראובן' גאב"ד ירושלים

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת חידושי תורה וברכות מאליפות, ב' עמודים מלאים, בכתב יד קודש הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס גאב"ד ירושלים ובעל 'לפלגות ראובן', מגדולי הדור. תש"ה. 

האיגרת נשלחת לגאון רבי אשר הילמן ועוסקת בבנו הגאון החריף רבי דוד צבי, שאז היה בבחרותו ובצעירותו, ומשבחו ביותר בדברי פלפולו בתורה ובהלכה לעומקה של שמעתתא.

בהמשך דן ויורד וחוקר בכל דבריו ומפלפל ומחדש בהם.

המכתב מסתיים שוב בברכות, וחתום בחתימת יד מרן הגרז"ר שנעשתה והפכה לחותמתו, כמעין כתב היד.

[1] ניר מכתבים רשמי, כולו בכתב ידו ובחתימתו שהיא בחותמתו. נקבי תיוק. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 14 x 20 CM

מידות: 14 x 20 CM