English

פריט 14:

איגרת ברכות בחתימת גדולי פוסקי הדור הקודם

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכות למסייעים ומחזיקים באברכי כולל הרש"ש בבני ברק, בחתימת יד קודש מרנן השבט הלוי רבי שמואל הלוי ואזנר ודייני בית דינא רבה בירושלים. תשד"מ. 

על האיגרת שנכתבה בידי מרן הגאון הגדול רבי יעקב לנדא ומופיעה בצילום סטנסיל, הוסיפו בכתב ידם מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' ומרנן הגאונים כקש"ת רבי ישראל משה דושינסקיא, הגאון רבי ישראל יעקב פישר והגאון רבי בנימין רבינוביץ, המוסיפים בכתב יד קדשם דברי ברכה.

כל התומכים והמסייעים יתברכו ויוושעו בכל הטוב המובטח לתמכין דאורייתא. 

כולל חותם הביד"ץ.

[1] ניר מכתבים מצולם של הגר"י לנדא ועליו כתב יד הגר"ש הלוי ואזנר. וכתבי יד ספרא דדינא וחתימת רבני הביד"ץ. סימני קיפול ובלאי קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 21 x 27 CM

מידות: 21 x 27 CM