English

פריט 16:

'סמיכה לחיים' רבי חיים פלאג'י. שאלוניקי, תקפ"ו. -מהדורה ראשונה עותק מיוחס-.

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת סמיכה לחיים, מאת רבי חיים פאלאג'י. שלוניקי, תקפ"ו [1826]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.


ספר סמיכה לחיים, שאלות ותשובות על סדר ארבעת הטורים, מאת רבי חיים פלאג'י. דפוס יתמי בצלאל הלוי [אשכנזי],
שלוניקי, תקפ"ו [1826]. מהדורה ראשונה. העותק של כ"ק האדמו"ר מטיסא סאלקא.

[3], קנד דף, 30 ס"מ. בדף השער חתימת "משה בכר יעקב ג'וקריל". עם חותמת בעלות נכדי הגה"צ אדמו"ר מטיסא סאלקא.

רבינו החבי"ף, הגאון רבי חיים פאלאג'י (תקמ"ח – תרכ"ח. 1788 – 1868) – מגדולי פוסקי ומקובלי יהדות המזרח בכל הדורות. נולד באיזמיר לאביו רבי יעקב. מצד אמו היה מצאצאי הראשון לציון רבי יוסף רפאל בן חיים חזן בעל ה"חקרי לב" ואף שימשו כנער צעיר ובבוא היום נסמך על ידו. בספרו 'צוואה מחיים' מעיד רבי חיים על שנותיו המוקדמות: "ומעיד אני עלי שמים וארץ, כי מיום דעתי עד יום היותי בן עשרים שנה הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלי שום ביטול". רבי חיים למד תורה גם אצל רבי פנחס די שיגורה. בשנת תקצ"ז נתמנה רבי חיים לאב בית הדין הגדול באיזמיר ובשנת תרט"ו נתמנה לכהן פאר כ"חכם באשי" של יהודי טורקיה. רבי חיים השאיר אחריו ברכה בעשרות חיבורים בכל מקצועות התורה.

הגה"ק רבי יואל צבי ב"ר יעקב משה ראטה (תרנ"ח-תשי"ח, 1898-1958) – אב"ד ור"מ טיסא סאלקא וגלילותיה ורב בית המדרש של דודו בקליינווארדיין. נין של הגה"ק רבי יואל צבי בעל שו"ת בית היוצר (מגדולי הונגריה) ונקרא על שמו. במהלך השואה גורש למחנה עבודה וכמעט כל משפחתו נספתה. לאחר תום המלחמה היגר לברוקלין, וכיהן שם כרב בית המדרש "קהל בית היוצר". התפרסם בצדקתו, חסידותו ותורתו. הייתה בקיאותו עצומה בכל מכמני התורה, באשר שלט בעל פה בבבלי וירושלמי, ספרא, ספרי ושאר מדרשים וכן בכתבי האריז"ל.

כתמי זמן קלים, מצב טוב.