English

פריט 19:

עתי"ק הכף החיים, דרוש לשבת שובה ופסקי הלכה

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עמודים בעצם כתב יד קדשו של הכף החיים רבי יעקב חיים סופר, דרוש לשבת שובה ופרשת וילך עם פסק הלכה בהלכות תשובה.

 

שני עמודים בעצם כתב ידו של מרן הכף החיים, הגאון הקדוש רבי יעקב חיים סופר, חידושי דרוש בעניין 'מכל חטאותיכם תטהרו' ושבת שובה, וענייני פרשת וילך. 
בסוף הדף, כותב כי על כל אחד ואחד לומר קודם תפילת מעריב של יום הכיפורים את הנוסח 'הריני מוחל…ואל יענש אדם בסיבתי מעתה ועד עולם. 

הדרוש כולל ביאורים ברז ובנסתר, על דרך העבודה, על פי דרכו בקודש של מרן הכף החיים, מגדולי הפוסקים והמקובלים.
המאמר מתחיל באמצעו ומסיים בסוף העניין בתפילה ובבקשה שכל אחד ואחד ימחול לחברו בנוסח התפילה של קריאת שמע שעל המיטה. 

הגאון הקדוש המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל 'כף החיים' [תר"ל-תרצ"ט] תלמיד מאורי ישראל שבבבל, רבי עבדללה סומך ורבינו יוסף חיים בעל 'בן איש חי', שאף הסמיכו לרבנות והוראה. שימש כסופר סת"ם. אחר עלותו לארה"ק, ישב והגה בתורה בבית הכנסת שושנים לדוד בעיר העתיקה, שם הגה בתורה וכתב את ספריו שחלקם הפכו לצאן ברזל בין נכסי הספרות התורנית הלכתית. הרבה ניסים התרחשו עמו ומכוח ברכתו.

[1] דף. שני עמו' בסך הכל. ארבעה עמו' כתובים בסך הכל. בכתיבת ידו, כ-19 שורות בעמו', בשוליים שיקום קל באמנות,   דף יבש. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 13 x 20 CM

מידות: 13 x 20 CM