English

פריט 21:

מקנה אברהם. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תרי"ח - תרי"ט -עותק רבני מיוחס-

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקנה אברהם, מאת רבי אברהם שיראנו. שאלוניקי, תרי"ח-תרי"ט [1858]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס.


ספר מקנה אברהם, חידושי דינים וכללי התלמוד מאלף עד תיו. מאת רבי אברהם שיראנו אב"ד שאלוניקי. דפוס סעדי הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תרי"ח [-תרי"ט] [1858]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי יואל צבי ראטה.

[1], ס, [1]; עב, עה-צה דף, 28 ס"מ. עם הסכמת רב רפאל אשר קובו משנת תרי"ט. עם חתימת כתב ידו של רבי יואל צבי ראטה, בשנת פטירתו.

רבי אברהם שיראנו (נפטר בשנת תקצ"ו 1836) – דיין ורב הכולל של העיר שאלוניקי. מחברם של הספרים "לאברהם למקנה" ו"מקנה אברהם".

הגה"צ רבי יואל צבי ב"ר שמעון ראטה (נפטר בשנת תשי"ח) – אב"ד טיסא סאלקא וגלילותיה. היה נכדו ונקרא על שמו של הגה"ק רבי יואל צבי בעל שו"ת בית היוצר. נישא לבת הרה"ק רבי חיים שלמה – ה'שמועה טובה' מקוסון בן הרה"ק הבני שלשים. מפורסם היה רבי יואל צבי בבקיאותו העצומה בכל מכמני התורה בבבלי וירושלמי, ספרא, ספרי ושאר מדרשים וכן בכתבי האריז"ל. מחבר ספר "מעט צורי" וביאור "שערי המדות" על ספר הכריתות מאת ר"ש מקינון.

כריכה מחודשת, כתמים, מצב טוב.