English

פריט 23:

ספר חמשה ספרים. לינעוויל, תקס"ז. - נדיר - מהדורה יחידה -

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us


ספר חמשה ספרים. לינעוויל, תקס"ז [1807]. מהדורה יחידה, נדיר.

חמשה ספרים: דרך ארץ רבה וזוטא, ספר הגן מאת רבי יצחק ב"ר אליעזר, זכרון תרועה על תקיעת שופר מאת רבי מרדכי ברנדס, אורחות חיים מאת רבינו הרא"ש ובינה לעתים על הלוח העברי מאת רבי דוד מילדולה. לינעוויל, תקס"ז [1807]. מהדורה יחידה, נדיר.

ד, מז; פח דף, 12 ס"מ. עם דף שער מיוחד משותף לשלשת הספרים הראשונים, שער מיוחד ספר הגן, לזכרון תרועה ולבינה לעתים.

מכריכת המעטפת נותרה רק כריכה אחורית, שדרה רופפת, כתמים, מצב בינוני.