English

פריט 24:

הנהגות אדם, רוסיה פולין, שנות הת"ק.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הנהגות אדם, הנהגות דינים תפילות וכוונות על פי קבלת האר"י שנמצאו בכתבי רבי דוד אופנהים, [מאת רבי יהודה ליב ליפשיץ]. [רוסיה-פולין, ת"ק-]. נדיר.


[40] דף, 16 ס"מ. עם חתימות רבי אלטיר אפרים פישל פנחס ב"ר שלום ברוך פריזאנד, בדף השער ובראשי העמודים.
ישנן מספר דעות לגבי הזמן והמקום של המהדורה שלפנינו. בחלק מהמהדורות נקרא הספר "הנהגות האדם" ובחלקן הודפס עם שינויים בספר בשם "צדיק תמים".

כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, פגמים בשולי מספר דפים, מצב בינוני.