English

פריט 25:

תורה אור, בולוניא רצ"ח - 1538

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תורה אור, מאת החכם רבי דון יוסף אבן יחיא – בולוניא רח"צ – מהדורה ראשונה ונדירה

בספר תורה אור מתבארים יסודות האמונה על פי דעת המקובלים בשפה ברורה ונעימה (מובאים בו גם דעות אחרות של חכמים ופילוסופים). הספר עוסק בעיקר בביאור קדושת נשמות ישראל, וענייני השארת הנפש ושכר ועונש בעולם הבא.

בראש הספר נדפסה הקדמה מרתקת מאת המחבר, בה מספר בין היתר על הרפתקאות ראשי משפחתו בגירוש פורטוגל (בשנת רנ"ז). המחבר כותב בהקדמתו שהספר אמור להיחלק לשלשה חלקים, ואלו שמותם: "תורה אור", "דרך חיים" ו"נר מצוה". בפועל נדפס בספר שלפנינו רק החלק הראשון הנקרא "תורה אור". אך שני החלקים האחרים לא נדפסו מעולם. על כך מספר בנו רבי גדליה אבן יחיא בספרו המפורסם "שלשלת הקבלה": "… ולא נותר אצלינו מאלו השני חבורים רק קצתם שמצאתי קונטריסים".

מעבר לשער נדפס שיר בצורת מנורה, תחת הכותרת: "מנורת זהב טהור, בשבח ספר תורה אור".

בסוף הספר נדפס: "הלצה לאושר החבור", מאת החכם המפורסם רבי עזריה מן האדומים, מחבר הספר "מאור עינים".

החכם רבי דון יוסף ב"ר דוד אבן יחיא (רנ"ד-רצ"ט) מילידי פירנצה שבאיטליה. הוריו היו ממגורשי ספרד ופורטוגל. התגורר רוב חייו באימולה שבאיטליה. בנו רבי גדליה כותב עליו: "ובהיותו באימולה הרביץ תורה לק"ק כל ימי חייו, והיה חכם כולל בכל החכמות… ולרוב למודו יומם ולילה השיגוהו חלאים רעים ונאמנים עד שנפטר לעולמו בן מ"ה שנים". כעשר שנים לאחר פטירתו העבירו את ארונו לצפת, ומרן ה"בית יוסף" עסק בקבורתו ("שלשלת הקבלה", מהדורת ירושלים תשכ"ב, עמ' קנג-קנד)

לו דף. 18 ס"מ. רוב הדפים במצב מצויין. כריכה חדשה.