English

פריט 26:

סמ"ג. בומבירגי שנת ש"ז - 1547. נדיר.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מצות הגדול, הסמ"ג, מאת רבינו משה מקוצי. דפוס דניאל בומבירגי, ש"ז [1547]. נדיר.


רנ, [2], רנא-שיו דף, 32 ס"מ. דף שער מיוחד למצות עשה. בסופו חידושים וביאורים על הסמ"ג מאת רבי אליהו מזרחי ומאת רבי יצחק אייזיק שטיין.
עם חתימות בעלים: "יוסף בן מוהר"ר יואל", "אהרן בן מוהר"ר יואל", "הק' זכרי' קליף", "יוסף ב"ר אהרן הלוי סג"ל', עם חותמות רבי יוסף צבי במוהר"י שפירא מזעגירז ועם רישום בעלות משנת תרל"ב [1872], הכתוב וחתום על ידי רבי רפאל יעקב שפירא ב"ר יוסף צבי.

רבי זכריה קליף, רב חסיד מקובל, מפרנסי קהילת פיורדא – רבי יהונתן אייבשיץ כתב עליו בהסכמתו לספר בחינת עולם (פיורדא, תק"ד): "בעברי פה ק"ק פיורדא, ואני בבית אכסניה של תורה הקצין ונגיד פ"ו מחותני התורני המופלא מוהר"ר זכריה קליף יצ"ו".

ר' יוסף צבי ב"ר רפאל יעקב שפירא (1880-1942) – תעשיין מזגיערז. נספה ברעב בגטו לודז'.

כריכת עור חדשה ומהודרת, כתמים, מצב טוב.